Työeläke - Osa-aikaeläke - Eläkkeen lakkauttaminen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Osa-aikaeläke voitiin lakkauttaa siitä alkaen, kun eläkkeensaajan ansiotulot hänen osa-aikatyöstään olivat ylittäneet laissa säädetyn ansiotulojen ylärajan.

Esitiedot

A oli siirtynyt osa-aikatyöhön ja hänelle oli myönnetty osa-aikaeläke 1.1.2000 alkaen 9.2.2000 annetulla päätöksellä. Kokoaikatyön vakiintunut ansiotulo oli 7.626,23 markkaa kuukaudessa ja osa-aikatyön ansiotulo 5.348,00 markkaa kuukaudessa vuoden 2000 indeksissä.

A oli 6.4.2001 ilmoittanut, että hänen työaikansa oli pysynyt samana mutta ansiot muuttuneet. A:n kokoaikatyön vakiintunut ansiotaso oli vuonna 2001 ollut 7.938,91 markkaa kuukaudessa, josta 70 % on 5.557,14 markkaa. A:n osa-aikatyön ansiot vuonna 2001 olivat työnantajalta saatujen tietojen mukaan olleet keskimäärin 6.026,29 markkaa kuukaudessa. A:n osa-aikatyön ansiot olivat siten vuonna 2001 olleet yli 70 % kokoaikatyön vakiintuneesta ansiotasosta. A:n osa-aikatyö oli päättynyt 31.1.2002.

Eläkelaitos lakkautti 5.2.2002 antamallaan päätöksellä A:n osa-aikaeläkkeen ajalta 1.1. - 31.12.2001, koska työntekijäin eläkelain (TEL) 4 f §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan osa-aikaeläkkeen saamisen edellytyksenä oli, että työntekijän ansiotulot olivat vähentyneet niin, että hänen osa-aikatyöstä saamansa ansio oli vähintään 35 % ja enintään 70 % kokoaikatyön vakiintuneesta ansiotulosta ja A:n osa-aikatyön ansiot olivat vuonna 2001 ylittäneet sanotun rajan. Samalla eläkeoikeutta oli jatkettu 1.1.2002 alkaen ja se oli lakkautettu 1.2.2002 alkaen osa-aikatyön päättymisen vuoksi.

A haki muutosta eläkelaitoksen päätökseen eläkelautakunnalta vaatien, ettei eläkettä lakkauteta. Hän perusteli vaatimustaan sillä, että hän oli siirtynyt sopimuksen mukaisesti tekemään 25 tunnin työviikkoa eikä hänen työaikansa ollut ylittänyt tätä tuntimäärää. Hän oli olettanut, että palkkakin laskisi samassa suhteessa eikä hän ollut pystynyt vaikuttamaan siihen, että palkkaan oli tullut korotuksia ja lisiä.

Eläkelautakunnan ratkaisu

Eläkelautakunta muutti eläkelaitoksen 5.2.2002 antamaa päätöstä niin, että A:n osa-aikaeläke määrättiin lakkautettavaksi 1.3.2002 alkaen.

Eläkelautakunnan perustelut

Työntekijäin eläkelaissa on yksityiskohtaisesti säädetty eläkkeiden takautuvasta alkamisesta ja lakkauttamisesta. Eläkettä ei voi lakkauttaa takautuvasti, ellei niin ole erikseen säädetty. Tämä periaate ilmenee myös työntekijäin eläkeasetuksesta. Osa-aikaeläkkeen osalta ei ole säädetty, että se voitaisiin lakkauttaa takautuvasti, joten osa-aikaeläkkeen maksaminen on eläkettä lakkautettaessa päätettävä lähinnä seuraavasta mahdollisesta erääntymispäivästä. Eläkelaitos on antanut osa-aikaeläkkeen lakkauttamista koskevan päätöksen 5.2.2002. Eläkelautakunta katsoo, että seuraava mahdollinen lakkauttamispäivä olisi ollut maaliskuussa 2002. A:n osa-aikaeläke tulee näin ollen lakkauttaa 1.3.2002 alkaen.

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

Eläkelaitos haki eläkelautakunnan päätökseen muutosta vaatien sen kumoamista ja A:n valituksen hylkäämistä. Eläkelaitos totesi, että työntekijäin eläkelaissa oli osa-aikaeläkkeen osalta säädetty vain siitä, milloin tai minkä edellytysten täyttyessä oikeus eläkkeeseen alkaa tai eläke lakkautetaan. Sen 4 g §:n 2 momentin mukaan osa-aikaeläke lakkautetaan, jos työntekijä ei enää täytä osa-aikaeläkkeen saamisen edellytyksiä. Eläkelaitoksen käsityksen mukaan oikeus osa-aikaeläkkeeseen lakkasi sen kuun lopussa, milloin jokin eläkkeen saamisen edellytyksistä ei enää täyttynyt ja eläke tuli lakkauttaa samaan ajankohtaan.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Eläkelautakunnan päätös kumottiin ja asia jätettiin KeskinäisenEläkevakuutusyhtiön Tapiolan 5.2.2002 antaman päätöksen varaan.

Vakuutusoikeuden perustelut

Työntekijäin eläkelain (TEL) 4 f §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan oikeus saada osa-aikaeläkettä on osa-aikatyöhön siirtyneellä henkilöllä edellyttäen muun muassa, että hänen ansiotulonsa on vähentynyt siten, että hänen osa-aikatyöstään saamansa ansiotulo on vähintään 35 ja enintään 70 prosenttia hänen aikaisemman kokoaikatyönsä ansioista. TEL 4 g §:n 2 momentin mukaan osa-aikaeläke lakkautetaan, jos työntekijä ei enää täytä TEL 4 f §:ssä säädettyjä eläkkeen saamisen edellytyksiä. Laissa ei ole muulla tavoin säädetty, mistä ajankohdasta osa-aikaeläke tulisi lakkauttaa. Takautuvaa lakkauttamista ei ole siten kielletty, mutta laissa on määritelty, millaisten olosuhteiden vallitessa henkilöllä on oikeus osa-aikaeläkkeeseen. Sosiaalivakuutusetuuksia koskevan vakiintuneen käytännön perusteella, kun kysymys on ollut ansioiden vaikutuksesta sosiaalietuuteen eikä ansioista ole saatu ajantasaista tietoa, etuus on voitu lakkauttaa takautuvasti, jos myöhemmin on käynyt ilmi, että etuudensaajan tulot ovat etuuden myöntämispäätöksen antamisen jälkeen nousseet suuremmiksi kuin ne päätöksen antoaikaan ovat olleet, jos laissa ei ole asiaa koskevaa nimenomaista säännöstä. A:n oikeus osa-aikaeläkkeeseen on päättynyt, kun hänen keskimääräinen osa-aikatyön ansionsa on ylittänyt 70 % hänen aikaisemman kokoaikatyönsä vakiintuneesta ansiotasosta. Eläkelaitos on siksi voinut lakkauttaa A:n osa-aikaeläkkeen hänen tulojensa muututtua.

Lainkohdat

Työntekijäin eläkelaki 4 f § 1 mom. 7 kohta ja 4 g § 2 mom.

Osasto
1

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETK39277
ELK1506/02
ELK1507/02

Lainkohdat

TEL 4 f § 1 mom. 7. kohta TEL 4 g § 2 mom.