Päätöksen poistaminen - Eläkeoikeus

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Eläkelaitos oli vuonna 1990 vakuuttanut A:n työskentelyn ajalla 1.3.1973 - 30.9.1987 työntekijäin eläkelain mukaan, vaikka A ei ollut saanut mainitusta työstä palkkaa. Toinen eläkelaitos myönsi A:lle myöhemmin yksilöllisen varhaiseläkkeen. Yksilöllistä varhaiseläkettä koskeva päätös poistettiin siltä osin, kuin siihen katsottiin sisältyvän ratkaisu A:n vakuuttamisesta ajalla 1.3.1973 - 30.9.1987.

Esitiedot

A oli työskennellyt 1.7.1973 alkaen ilman ennakonpidätyksen alaista rahapalkkaa X Oy:ssä, jonka osakkeista enemmistön omisti hänen puolisonsa. Mainitun järjestelyn syyksi A oli ilmoittanut puolisoiden yhteisverotuksen. A:lle ei järjestetty työntekijäin eläkelain mukaista vakuutusta ennen vuotta 1990, jolloin X Oy otti A:lle työntekijäin eläkelain mukaisen vakuutuksen sekä maksoi takautuvasti vakuutusmaksut. A:n palkka vakuuttamattomilta vuosilta perustui yhtiön arvioon. Eläkelaitos Y hyväksyi A:n työntekijäin eläkelain mukaisen vakuutuksen piiriin 1.3.1973 alkaen, mutta ei antanut vakuuttamisratkaisusta päätöstä.

Eläkelaitos antoi 14.3.2001 A:lle ennakkopäätöksen oikeudesta yksilölliseen varhaiseläkkeeseen.

Eläkelaitos antoi päätöksensä A:n oikeudesta yksilölliseen varhaiseläkkeeseen 1.1.2001 alkaen. A:n eläkepalkka laskettiin koko työsuhteen ansioiden perusteella ajalta 1.3.1973 - 31.10.1991. Samalla eläkelaitos tarkisti A:n eläkepalkan harkinnanvaraisesti.

A haki eläkelaitoksen päätökseen muutosta eläkelautakunnalta. A katsoi, ettei eläkepalkan harkinnanvaraiselle tarkistamiselle ollut olemassa mitään hänestä työntekijänä johtuvaa perustetta ja kyseistä lainkohtaa oli A:n mukaan käytetty perusteettomasti.

Eläkelautakunnan ratkaisu

Eläkelautakunta muutti eläkelaitoksen päätöstä katsoen, ettei A:n eläkepalkkaa työsuhteesta 1.3.1973 - 31.10.1991 tullut tarkistaa harkinnanvaraisesti alaspäin. Asia palautettiin eläkelaitokseen edellä mainitun työsuhteen eläkepalkan ja koko A:n yksilöllisen varhaiseläkkeen uudelleen laskemista varten 1.1.2001 lukien.

Eläkelautakunnan perustelut

Eläkelautakunnan mielestä A:n tapauksessa eläkepalkan nousu ei perustunut poikkeukselliseen syyhyn, koska A:n uusi palkka johtui uusista, lisääntyneistä ja selvästi aikaisempia vastuunalaisemmista työtehtävistä. A:n palkka on 1.10.1987 alkaen asetettu työn vaativuutta vastaavalle tasolle.

Eläkelautakunta toteaa, että A:n eläkepalkkaa ei ole pyritty X Oy:öön olleen työsuhteen aikana keinotekoisesti nostamaan tarkoituksena saada suurempi eläke. Näin ollen eläkelaitoksen ei ole myöskään tullut tarkistaa eläkepalkkaa harkinnanvaraisilla perusteilla alaspäin, vaan eläke on laskettava normaalilla, työntekijäin eläkelain (TEL) 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla, sellaisena kuin säännös oli voimassa 31.12.1995 saakka.

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

Eläkelaitos haki muutosta eläkelautakunnan päätökseen vaatien sen kumoamista ja 12.11.2001 antamansa päätöksen pysyttämistä. Vaihtoehtoisesti eläkelaitos ilmoitti hakevansa A:n TEL-vakuuttamisen purkamista ajalta 1.3.1973 - 30.9.1987.

Eläkelaitos perusteli TEL-vakuuttamisen purkamista koskevaa vaatimustaan muun muassa siten, että A:n vakuuttamisessa on tehty selkeä virhe, jolla on merkittävä vaikutus A:n eläketurvaan. Koska vakuuttamisratkaisu ei ole vakiintuneen oikeuskäytännön mukainen, tulee A:n TEL-vakuuttaminen ajalla 1.3.1973 - 31.10.1991 poistaa.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Eläkelautakunnan päätöstä ei muutettu ja valitus hylättiin.

Vakuutusoikeus katsoi, että eläkelaitos on hakenut 12.11.2001 antamansa päätöksen poistamista siltä osin, kuin mainittu päätös on tullut lainvoimaiseksi. Päätös poistettiin sanotuilta osin ja asia palautettiin eläkelaitokselle uudelleen käsiteltäväksi.

Vakuutusoikeuden perustelut

Vakuutusoikeus hyväksyy eläkelautakunnan päätöksen perustelut.

Lainvoimaisen päätöksen poistaminen ja asian määrääminen uudelleen käsiteltäväksi edellyttää, että päätös perustuu väärään tai puutteelliseen selvitykseen taikka on ilmeisesti lain vastainen. Hakemuksessa esitettyjen seikkojen perusteella edellytykset päätöksen poistamiselle ovat olemassa.

Lainkohdat

Työntekijäin eläkelaki 7 § 2 mom., sellaisena kuin se oli voimassa 31.12.1993 saakka ja 21 d § 1 mom.

Osasto
1

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETK39353
ELK231/02

Lainkohdat

TEL 7 § 2 mom., sellaisena kuin se oli voimassa 31.12.1993 saakka ja TEL 21 d § 1 mom.