Osa-aikaeläkkeen lakkauttaminen osa-aikatyön ansion ylittäessä 70 prosenttia kokoaikatyön vakiintuneesta ansiosta

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X:lle on 1.7.2001 alkaen myönnetty osa-aikaeläke, jonka määrä on ollut 75 prosenttia X:lle osa-aikaeläkkeelle siirtymiseen mennessä karttuneesta yhteensovitetusta eläketurvasta. Eläkelaitos on 5.5.2003 antamallaan päätöksellä lakkauttanut X:n osa-aikaeläkkeen, koska X:n osa-aikatyön ansiot ovat kesäkuusta 2002 lähtien olleet yli 70 prosenttia hänen kokoaikatyönsä vakiintuneesta ansiotasosta.

X:n mukaan palkankorotukset ovat olleet lakisääteisiä eikä työnantaja ole voinut jättää niitä ottamatta huomioon.

Laissa on määritelty, millaisten olosuhteiden vallitessa henkilöllä on oikeus osa-aikaeläkkeeseen. Sen sijaan laissa ei ole tarkemmin säädetty, mistä ajankohdasta osa-aikaeläke tulisi tarkistaa tai lakkauttaa. X:n työnantajan antaman selvityksen mukaan X:lle on maaliskuussa 2002 tullut normaali tupokorotus ja sen lisäksi X on saanut viiden prosentin kokemuslisän. Heinäkuussa 2002 kaikille vakinaisille työntekijöille on tullut noin 44 euron palkkaluokkakorotus kuukaudessa.

X:lle on vuonna 2002 maksettu palkkaa 13 905,26 euroa, mikä on keskimäärin 1 158,77 euroa kuukaudessa. Raja eli 70 prosenttia kokoaikatyön vakiintuneesta ansiosta on vuonna 2002 ollut 1 076,12 euroa kuukaudessa. Eläkelaitoksella on siten ollut oikeus lakkauttaa X:n osa-aikaeläke 1.6.2002 lukien.

Lainkohdat

TEL 4 f § 1 mom. 7 kohta TEL 4 g § 2 mom.