Myönnettiin oikeus ammatilliseen kuntoutukseen mutta vaatimus kuntoutuksen sisällöstä jätettiin tutkimatta

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Eläkelaitos hylkäsi muutoksenhakijan vaatimuksen ammatillisesta kuntoutuksesta, koska työkyvyttömyyden uhkaa ei ollut. Muutoksenhakija vaati ammatillisena kuntoutuksena uudelleenkoulutusta sosionomiksi. Perusteluna vaateelleen muutoksenhakija esitti, että sosionomin tutkinto auttaa häntä sijoittumaan työelämässä fyysisesti vähemmän kuormittaviin työtehtäviin kuin mitä hänen nykyiset lähihoitajan tehtävänsä ovat.

Muutoksenhakija työskenteli asuntolan hoitajana 15 vuoden ajan ja valmistui lähihoitajaksi vuonna 1998. Valmistumisen jälkeen muutoksenhakija työskenteli vammaisten hoito- ja avustamistehtävissä. Työikää muutoksenhakijalla oli vielä jäljellä yli 20 vuotta. Terveydentilasta saadun selvityksen mukaan muutoksenhakijalla oli kroonistunut niskan ja hartiaseudun kipuoireilu ja lihasjäykkyys. Kaularangan kuvantamistutkimuksessa todettiin merkittävä nikamakulumaa mutta juuriaukot olivat vapaat. Yläraajojen neurologiassa tai motoriikassa ei ollut poikkeavaa. Muutoksenhakijalla oli myös tarkkaavaisuuden häiriintymistä ja väsymystä sekä migreeni.

Valtion eläkelautakunta muutti päätöstä ja totesi, että työkyvyttömyyden uhka on olemassa, mutta jätti vaateen tutkimatta kuntoutuksen sisällöstä.

Työkyvyttömyyden uhkalla tarkoitetaan tilannetta, jossa on todennäköistä, että edunsaajalle lähivuosina, vaikka hoidon ja lääkinnällisen kuntoutuksen toteutuksen mahdollisuudet otetaan huomioon, ilman ammatillisia kuntoutustoimia tulisi myönnettäväksi työkyvyttömyyseläke täytenä eläkkeenä tai osaeläkkeenä.

Muutoksenhakijalla oli sellainen sairaus, joka todennäköisesti aiheuttaa uhkan, että muutoksenhakija tulee työkyvyttömäksi lähivuosina fyysisesti raskaisiin vammaishoitajan työtehtäviin.

Päätökseen, joka koskee kuntoutuksen sisältöä tai kuntoutusavustusta, ei saa hakea muutosta. Valtion eläkelautakunta katsoi, että siltä osin kuin vaade koski tiettyä ja yksilöityä tutkintoa vaade koski kuntoutuksen sisältöä. Näin ollen vaatimus sosionomin koulutuksen sopivuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta jätettiin tutkimatta.

Lainkohdat

VEL 18 b § ja 18 g §