Pasquini Vanhuuseläke Uudelleen laskeminen Perusteettoman etuuden palauttaminen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Italiassa, Ranskassa ja Luxemburgissa työskennellyt Pasquini on saanut Italiasta INPS 1.3.1987 alkaen suhteutettua vanhuuseläkettä (vähimmäiseläkkeen tasoisena). Vähimmäiseläkkeen saavuttamiseksi korotetun eläkkeen määrä lasketaan uudelleen ja sitä vähennetään, jos edunsaaja saa muuta eläkettä ulkomaiselta laitokselta. 26.7.1988 hän alkoi saada eläkettä Rankasta ja tämä vähensi Italian eläkkeen määrää. 1.7.1988 alkaen hän oli saanut eläkettä Luxemburgista. INPS vähensi ko. ajankohdasta alkaen Italian eläkkeen määrää 30.3.2000 tekemällään päätöksellä. Samalla INPS määräsi päätöksessään hänet palauttamaan 1.3.1987 – 30.4.2000 saamat perusteettomasti saamat eläkkeet.

EYTI toteaa ratkaisussa, että asetuksen 1408/71 94, 95, 95a ja 95b artikloissa tarkoitettua kahden vuoden määräaikaa ei voida soveltaa analogisesti tällaiseen tilanteeseen siten, että perusteettomasti saatujen etuuksien palauttamiseksi kanne olisi nostettava kahden vuoden kuluessa.

EYTI toteaa myös, että kansallisessa oikeudessa on kuitenkin noudatettava yhteisön vastaavuusperiaatetta, jonka mukaan sellaisten tilanteiden käsittelyä koskevat menettelysäännöt, joissa on kyse yhteisön perusvapauden käyttämisestä, eivät saa olla epäedullisempia kuin puhtaasti kansallisten tilanteiden käsittelyä koskevat menettelysäännöt. Kansallisessa tilanteessa INPS tarkistaa vuosittain eläkeläisten tulot ja niiden vaikutus eläkeoikeuteen ja eläkkeen suuruuteen. Asiaa koskevista asiakirjoista ilmenee sen sijaan, että useista eri jäsenvaltioista eläkettä saavien, entisten siirtotyöläisten italialaisten eläkkeiden osalta tällaista tarkistusta ei ole tehty pitkään aikaan. Tällöin tietyt perusteettomat maksut voivat jatkua useiden vuosien ajan, kuten ko. henkilön tapauksessa. Jos eläkkeiden maksamisen valvontaa koskevaa velvoitetta olisi noudatettu samalla tavoin entisille siirtotyöläisille maksettujen eläkkeiden osalta kuin sellaisille entisille työntekijöille maksettujen eläkkeiden osalta, jotka ovat maksaneet vakuutusmaksuja use-ampaan yksinomaan kansallisen oikeuden mukaisen järjestelmään, perusteeton etu, joka entisen siirto-työläisen oli maksettava takaisin, olisi ollut korkeintaan hänen vuoden aikana saamiensa perusteettomien maksujen suuruinen (vastaavuusperiaate).


Alkuperäinen teksti

Lainkohdat

Asetus 1408/71 Artiklat 94, 95, 95a, 95b VII osasto