Vanhuuseläke - Alkamisajankohta

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Työntekijäin eläkelaissa (TEL) ei ole säännöstä, jonka mukaan varhennettu vanhuuseläke myönnettäisiin samasta ajankohdasta kuin valtion eläkelain (VEL) mukainen varhennettu vanhuuseläke. Varhennetun vanhuuseläkkeen alkamisajankohta määräytyy erikseen TEL:n ja VEL:n perusteella.

Esitiedot

A oli viimeksi työskennellyt VEL:n piirissä 31.12.2000 saakka. TEL-työsuhteessa hän oli ollut viimeksi vuonna 1997 ja taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain (TaEL) piirissä vuonna 1998. Eläkehakemus oli tullut vireille 2.2.2001. Valtiokonttori myönsi eläkkeen VEL:n perusteella 1.1.2001 alkaen, koska eläkettä oli haettu kolmen kuukauden kuluessa VEL-työskentelyn päättymisestä.

Eläkelaitos myönsi päätöksellään A:lle työeläkelakien mukaisen varhennetun vanhuuseläkkeen 1.3.2001 alkaen eli eläkehakemuksen vireilletulopäivää seuraavan kuukauden alusta lukien.

A haki päätökseen muutosta eläkelautakunnalta ja vaati eläkkeen myöntämistä 1.1.2001 alkaen.

Eläkelautakunnan ratkaisu

Eläkelautakunta muutti eläkelaitoksen päätöstä siten, että A:n varhennettu vanhuuseläke alkaa 1.1.2001, ja palautti asian eläkelaitokselle tästä aiheutuvia toimenpiteitä varten.

Eläkelautakunnan perustelut

Vanhuuseläke myönnetään seuraavan kuukauden alusta sen jälkeen, kun oikeus eläkkeen saamiseen on syntynyt, kuitenkin aikaisintaan eläkkeen hakemista seuraavan kuukauden alusta. Jos eläkettä on haettu kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä, eläke myönnetään kuitenkin työsuhteen päättymistä lähinnä seuraavan kuukauden alusta. Näin ollen A:n eläke on aloitettava 1.1.2001, koska hänen työnsä valtion palveluksessa on päättynyt 31.12.2000 ja hänen eläkehakemuksensa on tullut vireille 2.2.2001.

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

Eläkelaitos haki muutosta eläkelautakunnan päätökseen ja vaati päätöksen muuttamista siten, että eläkkeen alkamisajankohta on 1.3.2001 kuten sen päätöksessä on todettu. Eläkelaitos totesi, että TEL:ssa säädetään yksityisen sektorin työsuhteista, jollei laissa ole toisin säädetty. Koska TEL:n 4 §:n 2 momentissa ei ole tästä säädetty poikkeusta, tarkoitetaan kyseisessä pykälässä mainitulla viimeisellä työsuhteella viimeistä yksityisen sektorin työsuhdetta. Kun viimeinen tällainen eläkettä kerryttävä työsuhde oli päättynyt useita vuosia ennen eläkkeen hakemista, eläke tulee myöntää eläkehakemuksen vireilletuloa seuraavan kuukauden alusta.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Eläkelautakunnan päätös kumottiin. Näin ollen asian ratkaisu jäi eläkelaitoksen päätöksen varaan.

Vakuutusoikeuden perustelut

TEL:ssa säädetään yksityisessä työsuhteessa olevien työntekijöiden eläketurvasta. Valtion palveluksessa olevien henkilöiden oikeudesta eläkkeeseen säädetään VEL:ssa.

TEL:n 4 §:n 2 momentin mukaan eläke myönnetään seuraavan kuukauden alusta sen jälkeen, kun oikeus eläkkeen saamiseen on syntynyt, kuitenkin aikaisintaan eläkkeen hakemista seuraavan kuukauden alusta. Jos eläkettä on haettu kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä, myönnetään eläke kuitenkin työsuhteen päättymistä lähinnä seuraavan kuukauden alusta.

A:n viimeinen TEL:n piiriin kuulunut työsuhde on päättynyt 12.9.1997 ja hän on hakenut eläkettä 2.2.2001 vireille tulleella hakemuksella.

TEL:ssa ei ole säännöstä, jonka mukaan varhennettu vanhuuseläke myönnettäisiin samasta ajankohdasta kuin VEL:n mukainen varhennettu vanhuuseläke. Varhennetun vanhuuseläkkeen alkamisajankohta määräytyy erikseen TEL:n ja VEL:n perusteella.

Vakuutusoikeus katsoi, että A:n varhennettu vanhuuseläke on TEL:n nojalla oikein myönnetty eläkehakemuksen vireilletulopäivää seuraavan kuukauden alusta eli 1.3.2001 alkaen.

Lainkohta
Työntekijäin eläkelaki 4 § 2 mom.

Osasto
3

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETK39073
ELK1486/01

Lainkohdat

TEL 4 § 2 mom.