Perhe-eläke - Eläkesovitus - Eläkkeen määrä - Vapaaehtoinen lisäetu

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Perhe-eläkkeen eläkesovituksessa ei oteta huomioon työntekijäin eläkelain mukaisia vapaaehtoisia lisäetuja. Edunjättäjän eläke tuli siten 8 c §:n nojalla ottaa eläkesovituksessa huomioon peruseläkkeen suuruisena.

Esitiedot

Eläkelaitos oli myöntänyt E:lle, edunjättäjälle, työttömyyseläkkeen 1.7.1972 alkaen. E on ollut yhden työnantajan palveluksessa ajalla 3.6.1946 - 30.5.1972. Työnantaja on vakuuttanut työntekijät lisävakuutuksella, koska työeläke olisi muutoin jäänyt tavoitteena olevaa 60 % pienemmäksi. Työntekijät olivat osallistuneet lisämaksun maksamiseen.

Eläkelaitos oli myöntänyt E:n leskelle 26.7.2001 annetulla päätöksellä perhe-eläkkeen 1.7.2001 alkaen. Eläkettä ei ole kuitenkaan jäänyt maksettavaksi eläkesovituksen jälkeen.

A haki muutosta eläkelaitoksen päätökseen eläkelautakunnalta ja vaati, että edunjättäjän työeläke on huomioitava sen määräisenä kuin sitä maksettiin hänen kuollessaan.

Eläkelautakunnan ratkaisu

Eläkelautakunta hylkäsi valituksen.

Eläkelautakunnan päätöksen perustelut

Työntekijäin eläkelain 8 c §:n 1 momentin mukaan leskeneläkettä määrättäessä otetaan huomioon lesken ansiotyönsä perusteella saamat työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa mainitut peruseläkkeet. Näin ollen kun lisäeläkkeitä ei oteta huomioon, perhe-eläkesovitus on eläkelaitoksen 26.7.2001 antamalla päätöksellä oikein suoritettu, eikä perhe-eläkettä näin ollen jää A:lle maksettavaksi.

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

A haki muutosta eläkelautakunnan päätökseen uudistaen eläkelautakunnalle esittämänsä.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Eläkelautakunnan päätöstä ei muutettu. Valitus hylättiin.

Vakuutusoikeuden päätöksen perustelut

Vakuutusoikeus hyväksyi eläkelautakunnan päätöksen perustelut. Esitetty uusi selvitys ei aiheuttanut muutosta asian ratkaisuun.

Lainkohdat

Työntekijäin eläkelaki 8 § 4 mom., 8 c § 1 mom. ja 11 §

Osasto
1

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETK39261
ELK2974/01

Lainkohdat

TEL 8 § 4 mom. TEL 8 c § 1 mom. TEL 11 §