Työeläke - Työsuhteen yhdenjaksoisuus - Tekninen katkaisu - Harkinnanvarainen tarkistaminen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

A vaati, että hänen työsuhteitaan Y Oy:öön ajalla 4.10.1971 - 17.11.1993 ja X Oy:öön 18.11.1993 alkaen pidetään yhdenjaksoisena. Koska kauppakirjalla ei oltu luovutettu yhtiön käyttö- tai vaihto-omaisuutta ja koska asiassa ei oltu muutoinkaan esitetty mitään näyttöä siitä, että kyseisten yhteenliittymien välillä olisi tapahtunut työntekijäin eläkelain 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu yrityksen omistajan tai haltijan vaihtuminen, katsottiin, että A:n työsuhdetta Y Oy:öön ja X Oy:öön ei voitu pitää yhdenjaksoisena työsuhteena työntekijäin eläkelain mukaan. A:n ansiot eivät olleet alentuneet TEL 7 d §:ssä edellytetyllä tavoin kummassakaan edellä mainitussa työsuhteessa eivätkä eläkepalkan harkinnanvaraisen tarkistamisen edellytykset siten täyttyneet kummankaan edellä mainitun TEL:n piiriin kuuluvan työsuhteen osalta. A:n marraskuusta 1993 alkaen olleessa säännöllisenä pidettävässä työajassa oli 2.10.1997 lukien eli yli 3 vuoden kuluttua työsuhteen alusta lukien tapahtunut lain edellyttämä muutos. Palkkatietojen perusteella tarkasteltuna myös TEL 2 §:n 3 momentin edellytys palkan nousemisesta vähintään yhdellä kolmanneksella aikaisemmasta täyttyi. Koska A:n työajassa oli tapahtunut muutos 2.10.1997, niin uuden työsuhteen katsottiin alkaneen seuraavan kuukauden alusta eli 1.11.1997. A:n työsuhteeseen X Oy:öön määrättiin tehtäväksi niin sanottu tekninen katkaisu 31.10.1997 siten, että A on ollut työsuhteessa X Oy:öön ajoilla 18.11.1993 - 31.10.1997 ja 1.11.1997 - 30.4.2001.

Esitiedot

Eläkelaitos myönsi päätöksellään A:lle osa-aikaeläkkeen 1.5.2001 alkaen. Päätöksessä oli vakiintunutta ansiotuloa laskettaessa käytetty vuosien 1994-2000 ansioita. A oli ollut työsuhteessa X Oy:öön 18.11.1993 alkaen aina 30.4.2001 saakka. Tätä ennen A oli ollut työsuhteessa muun muassa Y Oy:öön ajalla 4.10.1971-17.11.1993.

A haki päätökseen muutosta eläkelautakunnalta ja vaati, että kokoaikatyön vakiintunutta ansiotasoa laskettaessa vuosia 1994-1996 ei oteta huomioon, koska hän oli tuolloin tehnyt laman ja sairautensa vuoksi osa-aikatyötä. Lisäksi A vaati sen selvittämistä, mikä vaikutus hänen eläketurvaansa on omistajan vaihdoksella ja hänen työsuhteensa katkaisemisella työsuhteessa

Y Oy:öön 4.10.1971-17.11.1993 ja X Oy:öön 18.11.1993 alkaen. A totesi, että hän on ollut samassa työpaikassa vuodesta 1971 lähtien.

Eläkelautakunnan ratkaisu

Eläkelautakunta hylkäsi A:n valituksen.

Eläkelautakunnan perustelut

A:n työsuhdetta Y Oy:öön ajalla 4.10.1971-17.11.1993 ja X Oy:öön 18.11.1993 alkaen ei voida pitää yhdenjaksoisena työsuhteena TEL:n mukaan, koska ei ole saatu sellaista selvitystä, jonka mukaan kyseessä olisi sellainen liikkeen luovutustilanne, jossa olisi luovutettu käyttö- tai vaihto-omaisuutta. Näin ollen kyseessä ei ole TEL:ssa tarkoitettu yrityksen tai sen haltijan vaihtuminen, joka ei katkaise työsuhdetta.

Eläkelautakunta toteaa, että eläkepalkan harkinnanvaraisen tarkistamisen edellytykset eivät täyty kummankaan edellä mainitun TEL:n piiriin kuuluvan työsuhteen osalta.

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

A haki muutosta eläkelautakunnan päätökseen ja vaati, että hänen ansioita vuosilta 1994-1996 ja osaa vuoden 1997 ansioista ei käytetä osa-aikaeläkkeen perusteena olevaa vakiintunutta ansiotasoa määrättäessä ja että hänen eläkepalkkaansa tehdään niin sanottu harkinnanvarainen tarkistus. Lisäksi A vaati, että hänen työsuhteitaan Y Oy:öön ja X Oy:öön pidetään yhdenjaksoisena työsuhteena.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Eläkelautakunnan päätöstä muutettiin ja A:n työsuhteeseen X Oy:öön tehtiin TEL:n 2 §:n 3 momentin mukainen tekninen katkaisu siten, että A oli ollut työsuhteessa X Oy:öön ajoilla 18.11.1993 - 31.10.1997 ja 1.11.1997 - 30.4.2001. Asia palautettiin tältä osin eläkelaitokselle uudelleen käsiteltäväksi. Muutoin A:n valitus hylättiin.

Vakuutusoikeuden perustelut

Työsuhteen yhdenjaksoisuus:

A on vaatinut, että hänen työsuhteitaan Y Oy:öön ajalla 4.10.1971 - 17.11.1993 ja X Oy:öön 18.11.1993 alkaen pidetään yhdenjaksoisena.

TEL 2 §:n 1 momentin mukaan työsuhteen ei katsota keskeytyneen silloin, jos kyseessä on yrityksen omistajan tai haltijan vaihtuminen.

Asiakirjoista saadun selvityksen mukaan Y Oy on asetettu konkurssiin 3.11.1993. Kyseinen yritys on maksanut työntekijöilleen irtisanomisajan palkat ajalta 3. - 17.11.1993. Lisäksi 4.11.1993 päivätyn kauppakirjan mukaan Z Oy:n konkurssipesä on myynyt V Ab:lle oikeuden julkaista ja levittää sanomalehtiä tai muuta painokirjoitusta nimellä Y, oikeuden mainittuun nimeen ja kaikki muut tähän niin sanottuun julkaisuoikeuteen liittyvät immateriaaliset oikeudet sekä Y:n tilaajarekisterin. Kyseisessä kauppakirjassa on erikseen todettu, että kaupan kohteena ei ole liikkeen luovutus eikä ostajalle luovuteta käyttö- tai vaihto-omaisuutta. Kauppakirjan sisältämät oikeudet ovat siirtyneet ostajalle eli V Ab:lle 3.11.1993 kello 16.00 alkaen.

Vakuutusoikeus katsoo, että koska Z Oy:n konkurssipesän ja V Ab:n välisellä 3.11.1993 päivätyllä kauppakirjalla ei ole luovutettu yhtiön käyttö- tai vaihto-omaisuutta ja koska asiassa ei ole muutoinkaan esitetty mitään näyttöä siitä, että kyseisten yhteenliittymien välillä olisi tapahtunut TEL 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu yrityksen omistajan tai haltijan vaihtuminen, A:n työsuhdetta Y Oy:öön ajalla 4.10.1971 - 17.11.1993 ja X Oy:öön ajalla 18.11.1993 alkaen ei voida pitää yhdenjaksoisena työsuhteena työntekijäin eläkelain mukaan.

Eläkepalkan harkinnanvarainen tarkistaminen:

A on vaatinut eläkepalkkansa niin sanottua harkinnanvaraista tarkistamista. Vaatimuksensa tueksi A on vedonnut muun muassa siihen, että hän on työskennellyt osa-aikaisesti vuosina 1994-1996 sekä osan vuotta 1997.

TEL 7 d §:n 1 momentin mukaan jos työntekijän tai edunsaajan ilmoituksen johdosta tulee selvitetyksi, että eläkepalkka on työntekijän tai edunjättäjän tämän lain alaisessa työsuhteessa jonkin enintään kymmenen vuotta ennen eläketapahtumaa ilmaantuneen poikkeuksellisen syyn vuoksi alempi kuin hänen TEL 9 §:n mukaisesti tarkistettu eläkepalkkansa samassa työsuhteessa ennen tällaisen syyn ilmaantumista niin pitkänä aikana, että suurempaa palkkaa voitiin pitää vakiintuneena, ja jos tällä seikalla on vähintään 20 prosentin vaikutus eläketurvaan, pidetään työsuhteen eläkepalkkana sitä keskimääräistä työansiota, joka työntekijällä olisi ollut, ellei mainittua syytä olisi esiintynyt.

Vakuutusoikeus viittaa tässä päätöksessä työsuhteen yhdenjaksoisuuden kohdalla lausuttuun ja toteaa, että A on ollut työsuhteessa Y Oy:öön ajalla 4.10.1971 - 17.11.1993 ja X Oy:öön ajalla 18.11.1993 alkaen. A:n ansiot eivät kuitenkaan ole alentuneet TEL 7 d §:ssä edellytetyllä tavoin kummassakaan edellä mainitussa työsuhteessa. Näin ollen eläkepalkan harkinnanvaraisen tarkistamisen edellytykset eivät täyty kummankaan edellä mainitun TEL:n piiriin kuuluvan työsuhteen osalta.

Työsuhteen tekninen katkaisu:

TEL 2 §:n 3 momentin mukaan jos työntekijän säännöllisenä pidettävä työaika vähintään kolme vuotta jatkuneessa kyseisen lain mukaisessa työsuhteessa muuttuu muissa kuin TEL 2 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa ja hänen palkkansa samalla alenee vähintään yhdellä neljänneksellä tai nousee vähintään yhdellä kolmanneksella eikä työajan muutosta ole tarkoitettu tilapäiseksi, katsotaan työtekijän muutoksen jälkeen työskentelevän uudessa työsuhteessa, jollei TEL 7 d §:stä muuta johdu. Uuden työsuhteen katsotaan tällöin alkaneen sitä kuukautta lähinnä seuraavan kuukauden alusta, jonka aikana muutos työajassa on tapahtunut. Työsuhteen ei kuitenkaan katsota välillä katkenneen, jos edellisessä virkkeessä tarkoitetun uuden työsuhteen alkamisesta ei eläketapahtuman sattuessa ole kulunut kahta vuotta.

X Oy:ltä saadun selvityksen mukaan A on ollut osa-aikaisena työntekijänä kyseisen yrityksen palveluksessa ajalla 18.11.1993-1.10.1997. Tänä aikana hänellä ei ole ollut vähintään kuukauden pituisia palkattomia jaksoja. A:n työpäivän pituus on ollut 3 tuntia 45 minuuttia. Lokakuun alusta 1997 alkaen A on työskennellyt kokopäivätyössä aina huhtikuun loppuun 2001 asti.

Vakuutusoikeus toteaa, että A:n marraskuusta 1993 alkaen olleessa säännöllisenä pidettävässä työajassa on 2.10.1997 lukien eli yli 3 vuoden kuluttua työsuhteen alusta lukien tapahtunut lain edellyttämä muutos. Palkkatietojen perusteella tarkasteltuna myös edellä mainittu TEL 2 §:n 3 momentin edellytys palkan nousemisesta vähintään yhdellä kolmanneksella aikaisemmasta täyttyy. Koska A:n työajassa on tapahtunut muutos 2.10.1997, niin uuden työsuhteen katsotaan alkaneen seuraavan kuukauden alusta eli 1.11.1997. A:n työsuhteeseen X Oy:öön tulee siten tehdä niin sanottu tekninen katkaisu 31.10.1997 siten, että A on ollut työsuhteessa X Oy:öön ajoilla 18.11.1993 - 31.10.1997 ja 1.11.1997 - 30.4.2001.

Lainkohdat

Työntekijäin eläkelaki 2 § 1 ja 3 mom. ja 7 d § 1 mom.

Osasto 1

Asian aikaisemmat vaiheet:

ETK 39129
ELK2573/01

Lainkohdat

TEL 2 § 1 mom. ja 3 mom. TEL 7 d § 1 mom.