Perhe-eläke - Valituksen myöhästyminen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Valituksen myöhästymiseen ei katsottu olleen painavia syitä

Esitiedot

Eläkelaitos on evännyt A:lta oikeuden leskeneläkkeen saamiseen hänen edesmenneen puolisonsa jälkeen, koska A oli solminut avioliiton puolisonsa kanssa vasta edunjättäjän täytettyä 65 vuotta.

A haki eläkelaitoksen päätökseen muutosta eläkelautakunnalta vaatien perhe-eläkkeen myöntämistä, koska he olivat olleet naimisissa noin 20 vuotta avioliiton päätyttyä sittemmin eroon, jonka jälkeen heidät on vihitty avioliittoon myöhemmin uudelleen.

Eläkelautakunnan ratkaisu

Eläkelautakunta jätti valituksen tutkimatta.

Eläkelautakunnan perustelut

Päätökseen tyytymättömän on haettava muutosta eläkelautakunnalta viimeistään kolmantenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, jona hän sai tiedon päätöksestä.

Jos valituksen yhteydessä ei muuta näytetä, valittajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, jona päätös on postitettu valittajan ilmoittamaan osoitteeseen.

Jos eläkelautakunnalle tai vakuutusoikeudelle annettava valitus on saapunut asianomaiselle eläkelaitokselle tai eläketurvakeskukselle taikka asianomaiselle muutoksenhakuelimelle laissa säädetyn määräajan jälkeen, asianomainen muutoksenhakuelin voi tästä huolimatta ottaa valituksen tutkittavakseen, jos myöhästymiseen on ollut painavia syitä.

A on ilmoittanut, ettei hän ole saanut päätöstä tiedokseen ennen kuin ulkomaanmatkalta palattuaan 16.9.2001. Lentolipun mukaan A on lähtenyt ulkomaille 8.9.2001.

Eläkelaitoksen päätös on postitettu 30.8.2001 A:n ilmoittamaan osoitteeseen. Seitsemän päivää postinkululle varatessa päätöksen katsotaan saapuneen A:lle viimeistään 6.9.2001, eli jo ennen kuin hän on lentolipun mukaan lähtenyt ulkomaille. Päätös on myös postitettu A:n ilmoittamaan osoitteeseen ja A:n vastuulla on olla tavoitettavissa ilmoittamastaan osoitteesta.

Kun A:n katsotaan saaneen tiedon päätöksestä 6.9.2001, hänen olisi pitänyt toimittaa valitus eläkelaitokseen viimeistään 8.10.2001. Valitus on saapunut määräajan jälkeen 10.10.2001, ja koska myöhästymiseen ei ole ollut painavia syitä, eläkelautakunta on päätynyt edellä mainittuun ratkaisuun.

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

A haki muutosta eläkelautakunnan päätökseen ja vaati asiansa käsittelemistä todeten, ettei hän hyväksy sitä, että hänen katsottaisiin saaneen päätöksestä tiedon ennen ulkomaanmatkaa, koska näin ei ole tapahtunut. Lisäksi A vaati, että asia käsitellään valtion perhe-eläkelain 3 § 2 kohdan mukaisesti, koska kyseisen lainkohdan vaatimukset täyttyvät hänen kohdallaan.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Eläkelautakunnan päätöstä ei muutettu ja valitus hylättiin.

Vakuutusoikeuden perustelut

Eläkelautakunnan päätöksessä mainitut perustelut.

Lainkohdat

Työntekijäin eläkelaki 21 § ja 21 c §

Osasto 1

Asian aikaisemmat vaiheet:

ELK3150/01

Lainkohdat

TEL 21 § TEL 21 c §