Tutkijastipendillä oloaikanaan edunsaaja ei ollut valtion palveluksessa

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Eläkelaitos myönsi muutoksenhakijalle työttömyyseläkkeen.

Muutoksenhakija vaati, että hänen palveluksensa valtion tutkimuslaitoksessa ajalla 1.4.1966–31.12.1967 otetaan huomioon eläkeaikana työttömyyseläkettä määrättäessä.

Valtion eläkelautakunta hylkäsi vaateen.

Virka- tai työsuhteessa valtioon olevalla henkilöllä on oikeus työttömyyseläkkeeseen. Henkilö on virka- tai työsuhteessa työnantajaan, jos hän tekee työtä työnantajan johdon ja valvonnan alaisena, saa vastikkeena kuukausi-, tunti- tai suoritepalkkaa ja tekee työn määrättynä tai sovittuna aikana.

Muutoksenhakijalle oli myönnetty tutkijastipdendi ja hän työskenteli tutkijana apurahan turvin ajalla 1.4.1966-31.12.1967 valtion teknillistieteellisen toimikunnan puolijohdetutkimuksessa tutkimuslaitoksen puolijohdelaboratoriossa. Tutkijastipendiä ei voida rinnastaa palkkaan tai taiteilija-apurahaan. Tutkijastipendillä ollessaan muutoksenhakija ei ollut virka-tai työsuhteessa valtioon, joten aikaa ei oteta huomioon työttömyyseläkettä määrättäessä.


Lainkohdat

VEL 1 §