Konsultoivan kardiologin toiminnan perusteella ei karttunut eläkettä

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Muutoksenhakija vaati, että hänen vanhuuseläkettään määrättäessä eläkeajaksi luetaan myös hänen toimintansa vuodesta 1973 lukien konsultoivana kardiologina valtion sairaalassa. Muutoksenhakija kertoi työskennelleensä kerran viikossa.

Virka- tai työsuhteessa valtioon olevalla henkilöllä on oikeus valtion eläkelain mukaiseen eläkkeeseen. Ollessaan valtion palvelussuhteessa edunsaaja tekee työtä työnantajan johdon ja valvonnan alaisena ja saa vastikkeensa kuukausi-, tunti- tai suoritepalkkana ja tekee työn määrättynä tai sovittuna aikaan. Konsultti- ja toimeksiantosopimuksiin perustuva työ kuuluu 1.1.1998 lukien joko valtion eläkelain tai kuukautta lyhyempien valtion palvelussuhteiden eläketurvan järjestämisestä annetun lain piiriin.

Asiassa esitetyn sairaalan antaman selvityksen mukaan muutoksenhakija teki kardiologisia konsultaatioita vuodesta 1973 lukien mutta ei ollut sairaalassa virka- tai työsuhteessa vaan hänelle maksettiin korvaus tehdystä työstä palkkionsaajana. Professorin antaman lausunnon mukaan hän teki muutoksenhakijan kanssa suullisen työsuhdesopimuksen kardiologisesta konsultaatiosta ja muutoksenhakijan työskentely jatkui 27 vuoden ajan. Maksetusta rahallisesta korvauksesta suoritettiin ennakonpidätys ja perittiin sosiaaliturvamaksut.

Valtion eläkelautakunta hylkäsi vaatimuksen. Muutoksenhakija ei ollut ennen vuotta 1998 valtion eläkelain piiriin kuuluvassa palvelussuhteessa. Vuosilta 1998 - 2002 muutoksenhakijan toimeksiannolle konsultoivana kardiologina ei voitu osoittaa luotettavia ansioita eikä tarkkaa alkamis- ja päättymispäivää, joten konsulttisuhteen perusteella ei voitu määrätä eläkettä.

Valitus vireillä VakOssa 4440/2003/4064.
VakOn päätös 21.12.2004: Valitus hylätty.

Lainkohdat

VEL 1 §