Valtion eläke - Yhteensovitus

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Eläkkeitä uudelleen yhteensovitettaessa varhennetun vanhuuseläkkeen varhennusvähennys tuli tehdä uudelleen tästä uudelleen yhteensovitetusta eläkkeestä alkuperäisen varhennusprosentin mukaan laskien.

Esitiedot

A oli 1.8.1998 jäänyt valtion eläkelain (VEL) sekä kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain (KVTEL) mukaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle. Hänelle oli 1.5.2001 alkaen myönnetty myös työntekijäin eläkelain (TEL) mukainen eläke, joten eläkkeisiin tehtiin uusi yhteensovitus. Valtiokonttori korotti varhennusvähennyksen markkamäärän uuden etuuden alkamisajan indeksitasoon, mutta otti päätöksessään varhennusvähennyksen muutoin huomioon saman suuruisena kuin mitä se oli alunperin eläkkeitä myönnettäessä. A:n VEL-eläkkeen kokonaismäärä pieneni.

A. haki Valtiokonttorin päätökseen muutosta valtion eläkelautakunnalta. A. katsoi, että hänen eläkkeensä oli laskettu virheellisesti siten, että varhennusvähennys oli tehty yhteensovittamattomasta eläkkeestä eikä yhteensovitetusta eläkkeestä, niin kuin pitäisi.

Valtion eläkelautakunnan ratkaisu

Valtion eläkelautakunta hylkäsi A:n valituksen.

Valtion eläkelautakunnan perustelut

Jos vanhuuseläke myönnetään varhennettuna, eläkettä vähennetään neljä kymmenesosa prosenttia jokaiselta kuukaudelta, jolta eläkettä maksetaan ennen eläkeiän täyttämiskuukautta seuraavan kuukauden alkua. Vähennys lasketaan siitä yhteensovitetusta eläkkeestä, joka edunsaajalle on karttunut eläkkeen alkamisajankohtaan mennessä. Yhteensovitus tehdään uudelleen soveltuvin osin TEL:n 8 a §:n mukaisesti. Kun varhennetulla vanhuuseläkkeellä olevalle henkilölle myönnetään uusi etuus, eläke yhteensovitetaan uudelleen uuden etuuden alkamishetken indeksitasossa.

A:lle on myönnetty VEL:n mukainen varhennettu vanhuuseläke 1.8.1998 lukien. Sittemmin A:lle on myönnetty TEL:n mukainen vanhuuseläke 1.5.2001 lukien. Näin ollen eläkkeeseen on tehty uusi yhteensovitus uuden etuuden alkamishetken indeksitasossa.

Valtion eläkelautakunta toteaa, että kun otetaan huomioon VEL:n mukaisen eläkkeen määrään vaikuttavat karttumisprosentit, palvelusajan pituus, työstä maksettu palkka sekä muut lakisääteiset eläkkeet tai korvaukset ja eläkkeiden yhteensovitus, A:n VEL:n mukainen eläke on oikein uudelleen laskettu ja määrältään määrätty.

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

A haki muutosta Valtiokonttorin päätökseen ja vaati, että kaikki yhteensovituksessa mukana olevat eläkkeet otetaan huomioon myös varhennusvähennystä laskettaessa. A. katsoi, että Valtiokonttori oli virheellisesti laskenut varhennusvähennyksen ensimmäisen eläkkeiden yhteensovituksen perusteella ja näin menetellen hänelle 1.5.2001 alkaen myönnetty TEL-eläke ei tule otetuksi huomioon varhennusvähennystä laskettaessa.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Valtion eläkelautakunnan päätös kumottiin ja asia palautettiin Valtiokonttorille uudelleen käsiteltäväksi.

Vakuutusoikeuden perustelut

Vakuutusoikeus katsoi, että eläkkeitä yhteensovitettaessa varhennetun vanhuuseläkkeen varhennusvähennys tulee tehdä uudelleen tästä uudelleen yhteensovitetusta eläkkeestä alkuperäisen varhennusprosentin mukaan laskien.

Lainkohta
Valtion eläkelaki 10 b §

Osasto
2

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETK39197
VELK DNo0693110

Lainkohdat

VEL 10 b §

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje 53/85