Työeläke - Työntekijäin eläkemaksu - Perustevalitus

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Vakuutusoikeudella ei ollut toimivaltaa määrätä työnantajaa palauttamaan virheellisesti työntekijän palkasta pidätettyä työntekijäin eläkemaksua työntekijälle, koska kysymyksessä oli yksityisoikeudellista saatavaa koskeva asia.

Esitiedot

A:n työsuhde B Oy:öön oli päättynyt 30.6.1999, mihin saakka hänelle oli maksettu työsuhteen perusteella palkkaa. Työnantaja oli maksanut A:lle irtisanomisajalta saamatta jääneestä palkasta korvausta 47.000 markkaa ja pidättänyt siitä työntekijäin eläkemaksun.

A haki muutosta eläkelautakunnalta työntekijäin eläkemaksun pidätykseen ja vaati irtisanomisajalta maksetusta korvauksesta pidätetyn työntekijäin eläkemaksun palauttamista itselleen.

Eläkelautakunnan ratkaisu

Eläkelautakunta katsoi, ettei B Oy:n olisi tullut pidättää A:lle suoritetun irtisanomisajan palkkaa koskevan 47.000 markan korvauksen osalta työntekijäin eläkemaksua. Eläkelautakunta poisti työntekijäin eläkemaksun pidätyksen tältä osin ja palautti asian tästä aiheutuvia toimenpiteitä varten eläkelaitokselle.

Eläkelautakunnan perustelut

A:n TEL:n piiriin kuulunut työsuhde on päättynyt 30.6.1999. Palkanmaksuhetkellä on ollut arvioitavissa, että B Oy:llä ei ole velvollisuutta järjestää A:lle eläketurvaa enää 30.6.1999 jälkeiselle ajalle. Tuolloin on ollut myös tiedossa, että irtisanomisajalta suoritettu korvaus ei ole työsuhteen perusteella maksettavaa palkkaa. Korvauksen osalta pidätetty työntekijän eläkemaksu on palautettava A:lle. Koska ei ole esitetty, ettei B Oy olisi tilittänyt maksua eläkelaitokselle, niin eläkelautakunta harkitsee oikeaksi palauttaa asian eläkelaitokselle päätöksestä aiheutuvia toimenpiteitä varten.

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

A vaati, että B Oy:n todetaan perineen häneltä liikaa TEL-maksua ja että kyseinen summa vahvistetaan. Lisäksi A vaati, että työnantaja velvoitetaan korvaamaan maksu laillisine korkoineen. A esitti lisäksi uusia työsuhteeseensa liittyviä vaatimuksia.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Vakuutusoikeus poisti aiheettomana eläkelautakunnan päätöksestä lausuman asian palauttamisesta eläkelaitokselle toimenpiteitä varten.

A:n esittämä vakuutusmaksujen palauttamista koskeva vaatimus jätettiin vakuutusoikeuden toimivaltaan kuulumattomana tutkimatta ja tähän nähden jätettiin tutkimatta myös palautettavaa maksua koskeva viivästyskorkovaatimus.

A:n esittämät uudet vaatimukset jätettiin tutkimatta vasta vakuutusoikeudessa tehtyinä.

Asia käsiteltiin vakuutusoikeudessa vahvennetussa istunnossa.

Vakuutusoikeuden perustelut

Vakuutusoikeus voi tutkia työntekijäin eläkelain 12 b §:n ja 22 §:n nojalla vain sen, onko työntekijäin eläkemaksun pidätys ollut lain vastainen. Vakuutusoikeudella ei ole toimivaltaa määrätä työnantajaa palauttamaan virheellisesti työntekijän palkasta pidätettyä työntekijäin eläkemaksua työntekijälle, koska kysymyksessä on yksityisoikeudellista saatavaa koskeva asia.

Sovelletut säännökset

Työntekijäin eläkelaki 12 b § ja 22 §

Suomen perustuslaki 98 § 3 mom.

Osasto
2

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETK39112
ELK1529/00

Lainkohdat

TEL 12 b § TEL 22 §