Yrittäjäeläke - Osa-aikaeläke

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Työntekijäin eläkelain 4 f §:n 1 momentin mukaan osa-aikaeläkkeen myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että hakija on työskennellyt osa-aikaeläkkeen alkamista välittömästi edeltäneiden 18 kuukauden aikana vähintään 12 kuukautta peruseläkkeeseen oikeuttavassa kokoaikaisessa ansiotyössä. Yrittäjien eläkelain 7 §:n mukaan vakuutuksen alkaessa yrittäjälle vahvistetaan eläkkeen perusteeksi hänen työpanostaan vastaava vuotuinen työtulo, jota voidaan myöhemmin tarkistaa hakemuksesta. A:lle oli ajalla 1.11.1997-31.8.2001 vahvistettu työtuloksi 60.000 markkaa vuodessa. Vakuutusoikeus katsoi, että A:lle vahvistettu työtulo vastasi osa-aikaista työskentelyä. A:lla ei sen vuoksi ollut oikeutta hakemaansa osa-aikaeläkkeeseen.

Esitiedot

A haki eläkelaitos X:ltä työeläkelakien mukaista osa-aikaeläkettä. Eläkelaitos X hylkäsi A:n hakemuksen, koska A ei ollut työskennellyt osa-aikaeläkettä välittömästi edeltäneiden 18 kuukauden aikana vähintään 12 kuukautta peruseläkkeeseen oikeuttavassa kokoaikaisessa ansiotyössä.

A haki eläkelaitos X:n päätökseen muutosta eläkelautakunnalta ja vaati osa-aikaeläkkeen myöntämistä, koska hän oli välittömästi ennen osa-aikaeläkkeen alkamista ollut 18 kuukauden aikana vähintään 12 kuukautta peruseläkkeeseen oikeuttavassa kokoaikaisessa ansiotyössä. Tähän 18 kuukauden jaksoon (1.3.2000-31.8.2001) sisältyi kaksi sairausaikaa (15.6.-31.7.2000 ja 19.6.-3.7.2001), mikä vaikutti olennaisesti yritys B:n kertyvään laskutukseen ja keskeneräisiin töihin vähentävästi.

Eläkelautakunnan ratkaisu

Eläkelautakunta hylkäsi A:n valituksen.

Eläkelautakunnan perustelut

Yrittäjien eläkelain (YEL) 7 §:n mukaan vakuutuksen alkaessa yrittäjälle vahvistetaan eläkkeen perusteeksi hänen työpanostaan vastaava vuotuinen työtulo, jota voidaan myöhemmin tarkistaa hakemuksesta. Työtuloa ei voi tarkistaa takautuvasti. Yrittäjien eläkeasetuksen (YEA) 2 §:n mukaan yrittäjä on velvollinen viipymättä ilmoittamaan työtulon vahvistamiseen liittyvistä muutoksista eläkelaitokselle.

A:lle on ajalla 1.11.1997-31.8.2001 vahvistettu työtuloksi 60.000 markkaa vuodessa. Eläkelautakunta katsoi, että A:lle vahvistettu työtulo vastasi osa-aikaista työskentelyä. Työtuloa koskevassa hakemuksessaan A on ilmoittanut työskennelleensä 25 tuntia viikossa. Työtuloon vaikuttavissa seikoissa ei ole sen jälkeen ilmoitettu tapahtuneen muutoksia. Näin ollen A ei täyttänyt työntekijäin eläkelain (TEL) 4 f §:n ja YEL 17 §:n mukaisesti osa-aikaeläkkeen saamisen kokoaikatyön suorittamista koskevaa edellytystä.

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

A haki muutosta eläkelautakunnan päätökseen ja vaati osa-aikaeläkkeen myöntämistä. A totesi, että hänelle oli maksettu aikaisemminkin jo näytettyä suurempaa palkkaa viimeisen neljän vuoden aikana, mikä vastasi kokoaikaista teknisen toimihenkilön työaikaa. A:n mukaan oli toissijaista esitettyyn nähden, ettei työtulon tarkkaa määrää ollut tarkistettu eläkeyhtiön tai yrittäjän aloitteesta. A:n käsityksen mukaan työtulon tarkalla määrällä ei ollut realisoituvaa vaikutusta asiaan. A katsoi, että hänen voitiin todeta olleen kokoaikaisessa työsuhteessa 12 kuukautta eläkehakemusta edeltävällä 18 kuukauden jaksolla ja että kaikki edellytykset osa-aikaeläkkeen myöntämiselle olivat olemassa.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Eläkelautakunnan päätöstä ei muutettu. Valitus hylättiin.

Vakuutusoikeuden perustelut

Eläkelautakunnan päätöksessä mainitut perustelut. Esitetyn uuden selvityksen ei voida katsoa aiheuttavan muutosta asian ratkaisuun.

Sovelletut oikeusohjeet

Yrittäjien eläkelaki 7 § ja 17 § 1 mom.

Työntekijäin eläkelaki 4 f §

Yrittäjien eläkeasetus 2 §

Osasto
1

Asian aikaisemmat:
ETK39230
ELK927/02

Lainkohdat

YEL 7 § YEL 17 § 1 mom. TEL 4 f § YEA 2 §