Työeläke - Eläkepalkka - Harkinnanvarainen tarkistaminen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Vakuutusoikeus katsoi, että vuorotteluvapaa ei sellaisenaan ollut työntekijäin eläkelain (TEL) 7 d §:ssä tarkoitettu poikkeuksellinen syy, jonka perusteella eläkepalkkaa voitiin harkinnanvaraisesti tarkistaa. Harkinnanvarainen tarkistaminen voi kuitenkin tulla kysymykseen, jos vuorotteluvapaalla olleen työntekijän työsuhde oli päättynyt työntekijästä riippumattomasta syystä. Koska A:n eläkepalkan harkinnanvaraisella tarkistamisella ei ollut laissa edellytettyä vaikutusta hänen kokonaiseläketurvaansa, harkinnanvaraisen tarkistamisen edellytykset eivät täyttyneet.

Esitiedot

A:lle myönnettiin työttömyyseläke 1.12.2001 alkaen. Eläkkeen määrä oli 984,84 euroa kuukaudessa vuoden 2001 indeksissä.

A haki eläkelaitos X:n päätökseen muutosta eläkelautakunnalta ja vaati muutosta eläkkeen laskennassa vuonna 1996 käytettyyn ansioon. A oli ollut vuorotteluvapaalla ajalla 1.5.-30.9.1996. Työnantajan mukaan vuorotteluvapaan ei pitänyt vaikuttaa eläkkeen määrään. Asiaa oli kysytty myös liitosta ja Kelasta.

Eläkelautakunnan ratkaisu

Eläkelautakunta muutti eläkelaitos X:n päätöstä siten, että A:n työeläkelakien mukainen työsuhde työnantaja Y:hyn oli päättynyt palkattoman jakson vuoksi 30.4.1996 ja A oli jatkanut uudessa työsuhteessa työnantaja Y:hyn 1.10.1996 lukien. Asia palautettiin eläkelaitokselle päätöksestä aiheutuneita toimenpiteitä varten.

Eläkelautakunnan perustelut

Eläkelautakunta totesi, että työsuhteen katsottiin työntekijäin eläkelakia sovellettaessa päättyneen sen päivän lopussa, jolta sen perusteella viimeksi maksettiin palkkaa ennen työsuhteen katkeamista.

Koska A ei ollut vuorotteluvapaan aikana saanut työnantaja Y:ltä palkkaa, oli hänen työeläkelakien mukainen työsuhteensa päätettävä viimeiseen sellaiseen päivään, jolta hänelle oli työnteon perusteella maksettu palkkaa. Näin ollen työntekijäin eläkelain mukaan A:n työsuhde päättyi 30.4.1996. A oli aloittanut työskentelyn työnantaja Y:llä 1.10.1996, josta lukien hän oli uudessa työsuhteessa.

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

A haki muutosta eläkelautakunnan päätökseen ja vaati vuoden 1996 ansioidensa korjaamista eläkepalkan laskemista varten niin, ettei vuorotteluvapaa alenna hänen eläkkeensä määrää. A vaati eläkkeensä harkinnanvaraista tarkistamista.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Eläkelautakunnan päätöstä ei muutettu ja valitus siis hylättiin.

Vakuutusoikeuden perustelut

Eläkelautakunnan päätöksessä mainitut perustelut. Lisäksi vakuutusoikeus totesi, että työsuhteen palkaton jakso oli mahdollista ottaa eläkkeen laskennassa huomioon vain siten, että työsuhde katkaistiin palkattoman jakson ajaksi ja eläke laskettiin kustakin työsuhdejaksosta erikseen.

Vielä vakuutusoikeus totesi, että vuorotteluvapaa ei sellaisenaan ollut työntekijäin eläkelain (TEL) 7 d §:ssä tarkoitettu poikkeuksellinen syy, jonka perusteella eläkepalkkaa voitiin harkinnanvaraisesti tarkistaa. Harkinnanvarainen tarkistaminen voi kuitenkin tulla kysymykseen, jos vuorotteluvapaalla olleen työntekijän työsuhde oli päättynyt työntekijästä riippumattomasta syystä. Jos eläketapahtuma oli vuonna 2000, harkinnanvaraisen tarkistamisen edellytyksenä oli lisäksi, että tarkistamisella oli vähintään 17,5 prosentin vaikutus henkilön kokonaiseläketurvaan. A:n työsuhde oli päättynyt hänestä riippumattomista syistä työttömyyteen. Koska A:n eläkepalkan harkinnanvaraisella tarkistamisella ei kuitenkaan olisi ollut 17,5 prosentin vaikutusta hänen kokonaiseläketurvaansa, harkinnanvaraisen tarkistamisen edellytykset eivät täyttyneet.

Lainkohdat

Työntekijäin eläkelaki 2 § 2 mom., sellaisena kuin se oli voimassa 28.2.2002 saakka, sekä 7 d § ja sen voimaantulosäännös (18.12.1995/1482)

Osasto
1

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETK39234
ELK3733/01

Lainkohdat

TEL 2 § 2 mom., sellaisena kuin se oli voimassa 28.2.2002 saakka TEL 7 d § ja sen voimaantulosäännös