Sopimuspalkkaiseen virkaan perustuva vanhuuseläke maksettiin vuosi taannehtivasti hakemuksesta

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Valtiokonttori myönsi A:lle vanhuuseläkkeen palkanmaksua seuraavan kuukauden alusta alkaen. A vaati, että vanhuuseläke myönnetään aikaisemmasta ajankohdasta lukien. Perusteluna vaateelle A esitti, että eläkeoikeus perustuu sopimuspalkkaiseen virkaan ja virka on lakkautettu jo vuonna 1993 valtion laitosten yhtiöittämisen yhteydessä. A ei hakenut vanhuuseläkettä aikaisemmin, koska hänen oli annettu ymmärtää, ettei hän voi olla valtion laitosten yhtiöittämisen yhteydessä syntyneen yhtiön, konsernin tai yhtiöstä syntyneiden yhtiöiden palveluksessa, mikäli hän hakee vanhuuseläkettä.

Vanhuuseläke maksetaan sitä kuukautta lähinnä seuraavan kuukauden alusta, jonka aikana oikeus eläkkeen saamiseen on syntynyt, kuitenkin aikaisintaan palkan saamisen päättymistä seuraavan kuukauden alusta. Vanhuuseläkettä ei ilman pätevää syytä myönnetä takautuvasti pitemmältä kuin vuoden ajalta ennen eläkehakemuksen tekemistä.

A oli työskennellyt sopimuspalkkaisessa virassa 31.12.1993 saakka. Viran hoitamisesta tehdyn sopimuksen mukaan A:lla on oikeus eläkkeeseen valtion eläkelain säännösten mukaisesti siten, että mikäli valtio irtisanoo sopimuksen A:lla on oikeus vanhuuseläkkeeseen riippumatta siitä, onko hän saavuttanut eläkeiän ja mikäli virka lakkautetaan A:lla on oikeus vanhuuseläkkeeseen riippumatta siitä, onko hän saavuttanut eläkeiän, jos hänelle ei ole valtion toimesta osoitettu sellaista virkaa tai tointa, jonka hän on velvollinen kohtuudella ottamaan vastaan.

A siirtyi vanhana työntekijänä 1.1.1994 lukien valtion laitosten yhtiöttämisen yhteydessä syntyneen konsernin palvelukseen. Sopimuspalkkaisen viran lakkauttamisen yhteydessä A oli antanut sitoumuksen, jonka mukaan hän hakee eläkettä aikaisintaan silloin, kun sopimus/työsuhde konserniin kuuluvassa yhtiössä on päättynyt. A:n työsuhde konserniin kuuluvassa yhtiössä päättyi 30.11.1998 ja A siirtyi uutena työntekijänä valtioenemmistöisen osakeyhtiön palvelukseen 1.12.1998 lukien. A:n työsuhde ja palkansaantioikeus päättyivät vuonna 2001.

Valtion eläkelautakunta katsoi, että A on hakenut sopimuspalkkaiseen lakkautettuun virkaan perustuvaa vanhuuseläkettä 13.3.2001, joten vanhuuseläke maksetaan vuosi takautuvasti ennen eläkehakemuksen tekemistä ja 1.4.2000 lukien. A:n sopimuspalkkainen virka valtion laitoksessa on lakkautettu 31.12.1993 ja A:n palvelus valtionlaitoksen yhtiöittämisen yhteydessä syntyneen konsernin palveluksessa on päättynyt 31.11.1998. Lisäksi valtion eläkelautakunta totesi, että asiassa ei ole ilmennyt sellaista pätevää syytä, jonka perusteella eläke voitaisiin maksaa pidemmältä kuin vuoden ajalta takautuvasti.

Valitus vireillä VakOssa 9870/2001/3404.
VakOn päätös 18.11.2003: Valitus hylätty.


Lainkohdat

VEL 15 § 1 mom. VEL 15 § 2 mom.