Ennen 1.7.1969 päättyneestä yliopiston palveluksesta ei ole eläkeoikeutta

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

A:lla ei ole oikeutta valtion eläkelain mukaiseen eläkkeeseen palveluksesta yliopistossa ajalla 1.9.1965 - 15.1.1967.

Yliopisto on ollut 31.7.1974 saakka yksityinen yliopisto, joka on saanut lakisääteistä valtionapua. Yliopisto on saanut valtionapua eläkemenoihinsa täysimääräisesti. Yliopisto valtiollistettiin 1.8.1974. Eläketurva ennen valtiollistamista päättyneiden palvelusten osalta on työntekijäin eläkelain tai yliopiston oman eläkesäännön mukainen. Yliopiston oli vakuutettava henkilökuntansa vähintään työntekijäin eläkelain vähimmäsehtojen mukaisesti 1.1.1967 lukien. Jos eläketurva oli järjestetty työntekijäin eläkelain mukaisin perustein, sitä vastaava eläkevastuu siirtyi 1.7.1969 lukien valtion vastattavaksi.

A:n palvelussuhde ei ole ollut voimassa 1.7.1969, joten hänellä ei ole oikeutta edellä mainitusta palveluksesta valtion eläkelain mukaiseen eläkkeeseen. Ennen 1.7.1969 päättyneestä palveluksesta hänellä on oikeus työntekijäin eläkelain mukaiseen eläkkeeseen, mikäli muut eläkkeen myöntämisen edellytykset täyttyvät.

Valitus vireillä VakOssa 9599/2001/2339.
VakOn päätös 2.9.2003: Valitus hylätty.

Lainkohdat

VERL Laki Turun yliopistosta annetun lain voimaansaattamisesta (1031/73)