Suomen sosiaaliturvalainsäädännön soveltaminen Suomesta Viroon lähetettyyn työntekijään

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Oy haki Eläketurvakeskukselta Suomen ja Viron välisen sosiaaliturvasopimuksen mukaista todistusta Suomen sosiaaliturvalainsäädännön soveltamiseksi A:han hänen työskennellessään Virossa Oy:n lähettämänä 16.7.2001 - 31.12.2001. Eläketurvakeskus antoi hakemukseen kielteisen päätöksen, koska A ei ollut kuulunut Suomen sosiaaliturvan piiriin Viron työkomennuksen alkaessa. A haki muutosta kielteiseen päätökseen vedoten siihen, että hän oli työskennellyt Virossa lähetettynä työntekijänä. A ilmoitti olleensa työssä Suomessa Oy:n palveluksessa 9.7.2001 – 13.7.2001 ja saaneensa työkomennuksen Viroon 14.7.2001 alkaen.

ETK: A:han sovelletaan Suomen sosiaaliturvalainsäädäntöä Virossa työskentelyn ajan.

Suomen ja Viron välisen sosiaaliturvasopimuksen mukainen pääsääntö on, että sopimusvaltion alueella työskentelevän työntekijän sosiaaliturva järjestetään siinä maassa, jossa hän tekee työtä. Työntekijä, jonka suomalainen työnantaja on ainoastaan tilapäisesti lähettänyt Suomesta Viroon työhön, voi Suomen ja Viron välisen sosiaaliturvasopimuksen perusteella kuitenkin kuulua Suomen sosiaaliturvan piiriin edellyttäen, että työntekijä kuuluu työkomennuksen alkaessa Suomen sosiaaliturvalainsäädännön piiriin joko työntekonsa tai Suomessa asumisen perusteella.

Valituksen yhteydessä saadun uuden selvityksen perusteella Eläketurvakeskus oikaisi aiemmin antamansa päätöksen asiassa. Oy vahvisti, että A oli ennen Viron työkomennustaan työskennellyt Suomessa Oy:n palveluksessa 9.7. – 13.7.2001 välisenä aikana. A oli tullut tämän työn osalta Suomessa työeläkevakuutetuksi. Näin ollen A oli kuulunut Suomen sosiaaliturvajärjestelmän piiriin välittömästi ennen työkomennukselle lähettämistään. A:n työkomennus Virossa päättyi hakemuksessa mainitusta ajankohdasta poiketen jo 22.10.2001. Vaikka A oli tullut Suomen sosiaaliturvan piiriin ennen Viron työkomennustaan lyhyen työskentelyjakson perusteella, oli hän kuulunut Suomen sosiaaliturvan piiriin aiemmin Suomessa työskentelynsä ja asumisensa perusteella lyhyttä katkosta lukuun ottamatta. Lisäksi työkomennus Viroon oli tarkoitettu kestämään vain lyhyen ajan. Edellä mainitut seikat huomioon ottaen A voitiin katsoa Suomen ja Viron välisen sosiaaliturvasopimuksen mukaisesti Suomesta lähetetyksi työntekijäksi.

Lainkohdat

Sopimus sosiaaliturvasta Suomen tasavallan ja Viron tasavallan välillä 8 artikla 1 kappale SopS 69/1997