Asianosaiselle ei annettu tiedoksi hänen työkyvyttömyyseläkeasiansa ratkaisuun liittyvää eläkelautakunnan (ELK) lääkärijäsenen kannanottoa

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslain) 11 §:n 1 momentin mukaan asianosaisella on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Em. pykälän 3 momentissa säädetään, että siltä osin kuin asiakirja sisältää tietoja oikeudenkäymiskaaren (OK) 1 luvun 7 §:ssä tarkoitetusta neuvottelusta, tiedon asiakirjasta saa vain viranomaisen luvalla.

ELK:n lääkärijäsenen valitusasian käsittelyn yhteydessä esittämän kannanoton on katsottava olevan osa OK:n 1 luvun 7 §:ssä tarkoitetusta asianosaisten ja yleisön läsnä olematta käydystä oikeuden neuvottelusta

Siitä, mitä tuomioistuimen jäsen on asianosaisten tai yleisön läsnä olematta käydyssä oikeuden neuvottelussa lausunut, ei asianosaisella ole oikeuskäytännössä katsottu olevan oikeutta saada tietoja edes viranomaisen luvalla eikä se, että neuvotteluun kuuluva kannanotto on lausuttu kirjallisessa muodossa, ole asian arvioinnin kannalta ratkaisevaa.

Julkisuuslain esitöissä (HE 30/1998) on tietojen antaminen neuvottelua sisältävistä asiakirjoista on edelleen jätetty viranomaisten harkintaan eikä oikeuskäytäntöön perustuvaa ratkaisukäytäntöä ole ollut tarkoitus tältä osin muuttaa. Lakivaliokunnan lausunnossa (14/1998) on lausuttu, että julkisuuslain 11 §:n 3 momenttia ei voida tulkita siten, että tuomioistuimen luvallakaan olisi mahdollista antaa asianosaisille tieto siitä, mitä tuomioistuimen jäsenet ovat suullisesti tai kirjallisesti neuvotteluissa ilmaisseet.

Neuvottelusalaisuus on yksi riippumattoman oikeuslaitoksen perusedellytyksistä. ELK katsoo, että neuvottelusalaisuuden turvaaminen on sellainen viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu erittäin tärkeä yleinen etu, jota vastoin tiedon antaminen ELK:n jäsenen neuvottelusalaisuuden piirin kuuluvasta kannanotosta olisi.

Hallintolainkäyttölain (HLL) 54 §:n mukaisesti ELK:n päätöksestä on käytävä ilmi päätöksentekoon osallistuneiden nimet ja päätökseen on liitettävä eriävät mielipiteet, jos asiasta on äänestetty. ELK:n lääkärijäsenen kanta
asianosaisen työkyvyttömyyseläkevalitusasiassa ilmenee ELK:n päätöksestä.

Lainkohdat

Oikeudenkäymiskaari 1 luku 7 §, OK 1:7 Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 11 § 1 mom, 2 mom. 1 kohta ja 3 mom.