Työsuhde - Työskentely ulkomailla - Lähetystyö - Pelastusarmeija

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

A:n ei Jamaikalla Pelastusarmeijan lähetystyössä työskennellessään katsottu olleen työsuhteessa Suomen Pelastusarmeijan Säätiöön eikä työskentelyssä ollut myöskään kysymys työntekijäin eläkelain 2 §:n 1 momentin mukaisesta tilanteesta.

Esitiedot

A oli työskennellyt Pelastusarmeijan lähetystyössä Jamaikalla ajalla 4.9.1972 - kesäkuu 1976. Hän pyysi eläkevakuutusyhtiötä selvittämään, kuuluiko hänen työskentelynsä Jamaikalla ja loma-aikansa 1.6. - 11.8.1976 Suomessa työntekijäin eläkelain (TEL) piiriin.

Eläkelaitoksen ratkaisu

A:n työskentelyä Jamaikalla 4.9.1972 - kesäkuu 1976 ja loma-aikaa 1.6. - 11.8.1976 ei vakuuteta TEL:ssa Suomen työeläkelakien mukaan.

Eläkelaitoksen perustelut

TEL:a ei voida soveltaa suomalaiseen työntekijään silloin, kun hän työskentelee ulkomailla ulkomaisen työnantajan palveluksessa. A on saanut palkkansa paikalliselta Pelastusarmeijalta Jamaikalla, jossa hän työskenteli, joten hän ei ole ollut työsuhteessa Suomen Pelastusarmeijan Säätiöön mainittuna aikana. Suomen Pelastusarmeijan Säätiö ei myöskään vastannut lähetystyöhön liittyvän kotimaan loman lomapalkasta ja -rahasta.

Eläkelautakunnan ratkaisu

Eläkelautakunta hylkäsi valituksen.

Eläkelautakunnan perustelut

Eläkelautakunta hyväksyy eläkelaitoksen päätöksen perustelut. Asiakirjoista ilmenee, että Suomen Pelastusarmeijan Säätiöllä ei ole ollut johtoa ja valvontaa A:n työskennellessä lähettinä Jamaikalla.

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

A haki muutosta eläkelautakunnan päätökseen ja korkeimman oikeuden 25.10.1999 antamaan tuomioon asiassa S 98/1419 vedoten vaati, että vakuutusoikeus katsoisi hänen olleen työsuhteessa Suomen Pelastusarmeijan Säätiöön ja täten säätiön johdon ja valvonnan alaisena hänen tarkoittamillaan työkomennuksilla ja että eläkelautakunnan päätöstä muutettaisiin tämän mukaisesti.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Eläkelautakunnan päätöstä ei muutettu. Valitus hylättiin.

Vakuutusoikeuden perustelut

Keskinäisen eläkevakuutusyhtiön Varma-Sammon 4.5.1999 antamassa päätöksessä ja eläkelautakunnan päätöksessä lausutut perustelut. Vakuutusoikeus toteaa lisäksi, että Suomi ei ole solminut sosiaaliturvasopimusta Jamaikan kanssa, joten Jamaikalla tapahtuneen työskentelyn vakuuttamisvelvollisuus on vuoteen 1994 saakka eli ennen työntekijäin eläkelain 1 c §:n voimaantuloa määräytynyt työntekijäin eläkelain 1 §:n tulkinnan perusteella.

A:n Jamaikalla työskentelyn ajankohtana vakiintunut lain soveltamiskäytäntö on ollut, että työntekijäin eläkelakia sovelletaan ulkomaantyöhön vain, jos työtä tehdään suomalaisen työnantajan lähettämänä ja työsuhteessa tähän. Pelastusarmeijan organisaatiosta esitetty selvitys huomioon ottaen A:n ei ole Jamaikalla työskennellessään katsottava olleen työsuhteessa Suomen Pelastusarmeijan Säätiöön eikä työskentelyssä ole ollut myöskään kysymys työntekijäin eläkelain 2 §:n 1 momentin mukaisesta tilanteesta.

A on vedonnut valituksessaan korkeimman oikeuden 25.10.1999 antamaan tuomioon, jonka perusteluissa hänen on todettu olleen Pelastusarmeijan säätiön palveluksessa 19.5.1966 lukien ja palvelussuhteen päättyneen 6.8.1996. Korkeimman oikeuden tuomio on koskenut Suomen Pelastusarmeijan Säätiön ja A:n välistä riitaa työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä johtuvaa korvausta koskevassa asiassa. Vakuutusoikeus katsoo, että sanotulla tuomiolla ei ole oikeusvoimaisesti sitovaa vaikutusta sen seikan suhteen, onko hänen palveluksensa lähetystyössä Jamaikalla vuosina 1972 - 1976 katsottava kuuluvan työntekijäin eläkelain piiriin vai ei. Esitetty uusi selvitys ei tältä osin eikä muutoinkaan vaikuta asian harkintaan.

Jaosto
VIII

Asian aikaisemmat vaiheet:
ELK2041/99
ETKsov12189

Lainkohdat

TEL 1 § TEL 1c § TEL 2 §