Työkyvyttömyyseläke - Sama sairaus

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

A:n lokakuussa 1999 alkanut työkyvyttömyys oli aiheutunut samasta sairaudesta kuin hänen aikaisempi, helmikuussa 1992 alkanut työkyvyttömyytensä, jonka johdosta hänelle oli myönnetty työkyvyttömyyseläkettä ajalta 1.11.1992 - 30.6.1994. Näin ollen lokakuussa 1999 alkaneen työkyvyttömyyden johdosta myönnettävä eläke oli määrättävä samojen perusteiden mukaan kuin aikaisempi eläke. Eläkelautakunnan päätöstä muutettiin ja asia palautettiin eläkelaitokselle tästä päätöksestä aiheutuvia toimenpiteitä varten.

Eläkelaitos oli eri päätöksillään myöntänyt A:lle täyden työkyvyttömyyseläkkeen ajalle 1.11.1992 - 30.6.1994 saman sairauden perusteella. A haki saman sairauden perusteella työkyvyttömyyseläkettä myös 30.6.1994 jälkeiseltä ajalta. Hakemukset hylättiin. A:n 12.5.2000 vireille tulleen hakemuksen johdosta eläkelaitos katsoi kuitenkin 24.8.2000 antamallaan päätöksellä, että A:lla oli oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen 1.10.2000 alkaen 14.10.1999 alkaneen työkyvyttömyyden vuoksi.

A:n haki muutosta päätökseen Eläkelautakunnalta. A katsoi olleensa 1.2.1992 alkaen jatkuvasti työkyvytön ja vaati suurempaa eläkettä.

Eläkelautakunta hylkäsi valituksen. Eläkelautakunta katsoi muun muassa, että A:n työkyvyttömyyttä, joka oli alkanut lokakuussa 1999, ei ollut aiheuttanut sama sairaus, jonka perusteella hänelle oli aiemmin myönnetty työkyvyttömyyseläke 30.6.1994 saakka. A:n oli katsottava toipuneen aikaisemmasta sairaudestaan eikä eläkettä sen vuoksi voitu myöntää entisin perustein. Eläkelautakunnan ratkaisuun yksi jäsenistä ilmoitti eriävän mielipiteensä katsoen, että A:n uusi työkyvyttömyys oli aiheutunut samasta sairaudesta kuin aikaisempi työkyvyttömyys, joten A:n työkyvyttömyyseläke oli myönnettävä entisin perustein.

A haki muutosta eläkelautakunnan päätökseen vakuutusoikeudelta katsoen, ettei hänen sairautensa ollut välillä parantunut, vaan kysymys oli samasta sairaudesta.

Eläkelautakunnan päätöstä muutettiin.

Vakuutusoikeus katsoo, että A:n lokakuussa 1999 alkanut työkyvyttömyys on aiheutunut samasta sairaudesta kuin hänen aikaisempi, helmikuussa 1992 alkanut työkyvyttömyytensä, jonka johdosta hänelle on myönnetty työkyvyttömyyseläkettä ajalta 1.11.1992 - 30.6.1994. Näin ollen lokakuussa 1999 alkaneen työkyvyttömyyden johdosta myönnettävä eläke on määrättävä samojen perusteiden mukaan kuin aikaisempi eläke. Asia palautetaan eläkelaitokselle tästä päätöksestä aiheutuvia toimenpiteitä varten. Äänestysratkaisu (4-1).

III

4 - 1

Lainkohdat

TEL 4 § 3 mom. TEL 6 c § 2 mom.