Työeläke - Eläkepalkka

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

A:n palkka oli perustunut työnantajan ja A:n väliseen sopimukseen, eikä se ollut sen vuoksi alentunut työntekijäin 7 §:n 2 momentissa tai nyttemmin 7 d §:n 1 momentissa tarkoitetun poikkeuksellisen syyn vuoksi.

Esitiedot

A:lla oli oikeus työeläkelakien mukaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen 7.12.1995 alkaneen työkyvyttömyyden vuoksi. Eläkelaitos katsoi kuitenkin, että perusteita A:n eläkepalkan harkinnanvaraiselle tarkistamiselle X Oy:n TEL-työsuhteessa ei ollut olemassa. A:n työoikeudellisena työnantajana oli ollut Unkarin työkomennuksen aikana X Oy. A oli itse sopinut Unkariin lähtiessään X Oy:n kanssa työsopimuksen muutoksesta ja palkan maksusta, ja A:lla oli ollut paluuehto komennuksen jälkeen X Oy:n määräämään työhön. Palkkaharkinnan edellytyksenä olevaa poikkeuksellista syytä ansioiden alentumiselle ei siten ollut olemassa. Eläkelaitos katsoi lisäksi, että vaikka poikkeuksellisen syyn ansioiden alentumiselle olisi katsottu olevan olemassa, ei A:lla ollut ollut työsuhteessa lain edellyttämää aikaisempaa vakiintunutta korkeampaa ansiotasoa.

A haki eläkelaitoksen päätökseen muutosta eläkelautakunnalta ja vaati eläkepalkan harkinnanvaraista tarkistamista.

Eläkelautakunnan ratkaisu

Eläkelautakunta hylkäsi valituksen.

Eläkelautakunnan perustelut

Esitetyn selvityksen mukaan A:n palkka on perustunut työnantajan ja hänen väliseen sopimukseen eikä se ole sen vuoksi alentunut työntekijäin 7 §:n 2 momentissa tai nyttemmin 7 d §:n 1 momentissa tarkoitetun poikkeuksellisen syyn vuoksi.

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

A haki muutosta eläkelautakunnan päätökseen ja vaati eläkepalkan harkinnanvaraista tarkistamista siten, että hänen eläkepalkkansa korotettaisiin vastaamaan hänen aikaisempaa ansiotasoaan ennen ulkomaantyökomennuksen alkamista vuonna 1990.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Eläkelautakunnan päätöstä ei muutettu. Valitus hylättiin.

Vakuutusoikeuden perustelut

Eläkelautakunnan päätöksessä mainitut perustelut. Lisäksi vakuutusoikeus toteaa, että työntekijäin eläkelain 7 d §:n 1 momentin mukaan eläkepalkan harkinnanvaraisen tarkistamisen edellytyksenä on, että työntekijän ansiot ovat muuttuneet poikkeuksellisesta syystä ja että se ansiotaso, joka työntekijällä on ollut ennen poikkeuksellista syytä, on vakiintunut. Poikkeuksellisena syynä on pidetty muun muassa sairaudesta johtuvaa ansioiden alenemaa. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan muusta kuin työntekijän omasta aloitteesta tapahtunut siirto samassa työsuhteessa alempipalkkaiseen työhön katsotaan poikkeukselliseksi syyksi. Saadun selvityksen mukaan A:n ansiot eivät ole alentuneet työntekijäin eläkelain tarkoittamalla tavalla poikkeuksellisesta syystä.

Jaosto
II

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETK38752
ELK2486/99

Lainkohdat

TEL 7 d § 1 mom.