Valtion palveluksessa olleeseen päätoimiseen pääluottamusmieheen ei sovellettu TEL:a siltä osin kuin hän sai yhdistykseltä kuukausipalkkion

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Päätoiminen pääluottamusmies oli VEL:n alaisessa palvelussuhteessa. Valtion viranomainen ja yhdistys (ammattijärjestö) olivat keskenään sopineet luottamusmiestoiminnan järjestämisestä kyseisessä viranomaisessa. Tämän sopimuksen mukaan pääluottamusmies oli kokonaan vapautettu normaaleista virkatehtävistään, jotta hän voisi toimia pääluottamusmiehenä yhdistyksen tiloissa. Valtio maksoi hänelle luottamusmiestehtävän ajalta hänen valtion yleisten virkaehtosopimusmääräysten mukaisen palkkauksensa. Tämän lisäksi yhdistys maksoi hänelle palkkiota 504,56 e (3 000 mk)/kk, jonka maksaminen ei perustunut valtion viranomaisen kanssa tehtyyn sopimukseen. Luottamusmies ei ollut erikseen sopinut työskentelystään yhdistyksen kanssa.

ETK: Pääluottamusmieheen ei voitu soveltaa TEL:a siltä osin kuin hän oli saanut yhdistykseltä kuukausipalkkion.

Pääluottamusmiehen ja yhdistyksen välillä ei voitu katsoa olleen työoikeudellista työsuhdetta. Tämän vuoksi häntä ei yhdistyksen maksamien palkkioiden osalta voitu vakuuttaa TEL:n mukaan.

Yhdistyksen maksamia palkkioita ei voitu myöskään katsoa TEL:a sovellettaessa luottamustoimessa saaduiksi, koska luottamusmies toimi tässä tehtävässään virkasuhteessa ja kysymyksessä olivat samat tehtävät, joiden osalta hänet oli vakuutettu VEL:n mukaan. Hän ei myöskään ollut yhdistyksessä muutoinkaan sellaisessa asemassa, jota voitaisiin pitää TEL:n 1 b §:ssä tarkoitettuna luottamustoimena.

Valtiokonttorin lausunnon mukaan kysymyksessä oleva päätoiminen pääluottamusmies on virkasuhteessa työnantajaansa ja kuuluu virkaehtosopimuksen mukaisen palkan osalta valtion eläketurvan piiriin, jolloin hänen eläketurvansa on tältä osin järjestetty VEL:n mukaisesti. Valtiokonttorin lausunnon mukaan yhdistyksen maksamia palkkoja ei voida lukea pääluottamusmiehen virkasuhteen eläkepalkkaan.

Lainkohdat

TEL 1 §, TEL 1 b §