Ranskalaisen taidemaalarin vakuuttaminen Suomessa tehdystä työstä

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Ranskan kansalainen A on taidemaalari, joka asuu Ranskassa. A on työskennellyt Suomessa työnteettäjä X:lle, jonka ravintoloihin hän on tehnyt sisustusmaalauksia. Työskentely jatkui 6.10.1998 alkaen heinäkuulle 1999, jolloin A sairastui ja palasi Ranskaan.

ETK: A:han on sovellettava Suomen sosiaaliturvalainsäädäntöä 6.10.1998 alkaen aikana, jona hän on oleskellut ja työskennellyt Suomessa.

A:han on sovellettava YEL:a siltä osin kun hän on tehnyt ravintoloiden sisustusmaalauksia X:lle tai tämän edustamille yhtiöille. A:n voidaan arvioida harjoittaneen yrittäjätoimintaa YEL:n edellyttämässä määrin.

Ratkaisun perustelut:

EU:n vakuuttamissääntöjen soveltaminen A:n työskentelyyn Suomessa

EU:n sosiaaliturva-asetuksen (1408/71) 13 artiklan 2 kohdan mukainen pääsääntö on, että jäsenvaltion alueella työskentelevä henkilö vakuutetaan työskentelymaassa. 13 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaan jäsenvaltion alueella itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiva henkilö on tämän jäsenvaltion lainsäädännön alainen, vaikka hän asuu toisen jäsenvaltion alueella. Tästä pääperiaatteesta voidaan poiketa joissakin tilanteissa, esim. silloin kuin työntekijä/yrittäjä on lähetetty tilapäisesti työskentelemään toiseen EU-maahan.

Ranskan viranomaiselta saadun selvityksen mukaan A ei ole ollut työskentelynsä perusteella vakuutettuna Ranskassa työntekijänä eikä yrittäjänä ennen Suomessa työskentelyään. Näin ollen A ei ole ollut Suomessa työskennellessään ns. lähetetty työntekijä tai lähetetty yrittäjä eikä hänelle siten ole annettu E 101-todistusta Ranskan sosiaaliturvan piiriin kuulumisesta. A on siten vakuutettava asetuksen pääsäännön mukaisesti työntekomaassa Suomessa.

YEL:n soveltaminen A:n työskentelyyn

EU:n sosiaaliturva-asetuksen 13.art.2 b:n mukaan jäsenvaltion alueella itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiva henkilö on tämän jäsenvaltion lainsäädännön alainen, vaikka hän asuu toisen jäsenvaltion alueella. Asetus on Suomessa suoraan noudatettavaa sitovaa lainsäädäntöä. Jos EU:n sosiaaliturva-asetuksessa on kansallisesta laista (esim. YEL:sta) poikkeavia säännöksiä, on asetusta noudatettava. Sen vuoksi YEL:ssa säädetyllä Suomessa asumisen edellytyksellä ei ole merkitystä niissä tilanteissa, joissa itsenäinen ammatinharjoittaja on asuinpaikastaan riippumatta vakuutettava asetuksen perusteella Suomen lainsäädännön mukaisesti.

A:n ja X:n ilmoittamat tiedot A:n työskentelystä ovat jossain määrin poikkeavat. A ja X tai tämän edustamat yhtiöt ovat tehneet työskentelystä suullisia ja kirjallisia sopimuksia. Niistä ei ilmene, että osapuolet olisivat tehneet työsopimuksen. A on sopinut toimeksiannosta itsenäisesti ja hänen voidaan katsoa myös hoitaneen työt itsenäisesti. A on saanut tehdä maalauksensa vapaasti omien ideoidensa pohjalta. Toimeksiannosta sovittaessa määriteltiin maalausten valmistumisajankohta ja annettiin vain yleisluonteisia ohjeita mm. töiden aiheista. Varsinaisia ohjeita ja määräyksiä työn suorittamisesta ei annettu eikä A:llä ollut myöskään raportointivelvollisuutta työn eri vaiheissa. Työskentely tapahtui osittain ateljeessa ja osittain paikan päällä ravintoloissa, joten työnteettäjällä on tosin ollut mahdollisuus työn valvontaan. A käytti myös työnteettäjän materiaaleja ja välineitä. Sopimusten tarkoituksena on kuitenkin katsottava olleen lähinnä valmiiden teosten tilaaminen, ilman että tilaajalla olisi ollut käytännössä mahdollisuuksia puuttua työn tekemiseen ennen sen valmistumista.

A:llä oli mahdollisuus työskennellä samanaikaisesti myös muille työnteettäjille. A:lle maksettiin sovittu kokonaiskorvaus useammassa erässä. Palkallista vuosilomaa ei ollut eikä vuosilomakorvausta maksettu.

Taidemaalarien on työeläkelakeja sovellettaessa yleensä katsottu työskentelevän itsenäisinä ammatinharjoittajina. Vaikka kyseessä olisi ns. tilaustyö, jonka tekemiselle on annettu tietyt puitteet, on taidemaalarin työ luonteeltaan niin itsenäistä, ettei sen voida katsoa tapahtuvan työnteettäjän johdon ja valvonnan alaisena.

YEL:n soveltamisedellytyksenä oleva työpanos

Asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan A on tehnyt eri ravintoloihin useita sisustusmaalauksia ym. töitä, joiden suunnittelu ja maalaaminen vaativat täysipäiväistä ja ammattitaitoista työskentelyä. Näin ollen hänen työpanoksensa on arvioitava ylittävän YEL:n edellyttämän rajamäärän.

Lainkohdat

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1408/71 13 artiklan 2 kohta b alakohta Asetus 1408/71 Artikla 13.2.b YEL 1 § TaEL 1 §