Luennoitsijaan ei sovellettu TaEL:a. Työskentely kuului YEL:n soveltamisalaan

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Y Oy ja A sopivat, että A luennoi asiantuntemuksensa piiriin kuuluvista aiheista Y Oy:n järjestämissä tilaisuuksissa. Koulutus tapahtui Y Oy:n varaamissa tiloissa ei kuitenkaan Y Oy:n omissa tiloissa. Y Oy tilasi yksittäisen luennon, joka yleensä kuului osana johonkin koulutuskokonaisuuteen. Luennointi tietystä aiheesta saattoi käsittää myös yhden koko päivän kestävän itsenäisen kurssin. A:n pääasiallisena työnä Y Oy:n koulutustilaisuuksissa ei ollut tiettyjen kurssikokonaisuuksien suunnitteleminen ja vetäminen, vaan yksittäisten oman alan asiantuntemukseen perustuvien luentojen pitäminen. A valmisteli molemmissa tapauksissa luentomateriaalin omilla työvälineillään omissa työtiloissaan. Y Oy ei osallistunut luentojen valmisteluun eikä toteuttamiseen. Ainoastaan luentojen aiheet sovittiin yhdessä A:n kanssa.

A:n työskentelyllä ei ollut sellaista kiinteää yhteyttä Y Oy:öön tai sen järjestämiin koulutustilaisuuksiin, että A:n olisi voitu katsoa työskennelleen Y Oy:n johdon ja valvonnan alaisena työsuhteessa olevana työntekijänä. A:n työskentely Y Oy:lle koostui pääasiassa lyhyemmistä luentojaksoista, jotka olivat ainoastaan jonkin kurssikokonaisuuden osia. Koko päivän kestävän kurssinkaan ei vielä sellaisenaan katsottu luoneen kiinteämpää suhdetta Y Oy:öön, koska A suunnitteli ja toteutti kurssit itsenäisesti.

Yrittäjyyteen ja taloudellisen riskin jakamiseen yhdessä Y Oy:n kanssa viittasi lisäksi se seikka, että A:n luennoista maksettavan palkkion suuruus riippui kurssin taloudellisesta menestyksestä.

Lainkohdat

TaEL 1 §, YEL 1 §, TEL 1 §

Lisää tietoa aiheesta

Vrt. ETK 1754 Ks. myös hakupalvelu; pääasiasana Soveltamisala, ala-asiasana luennoitsija Ks. myös Artikkeli Työeläke-lehdessä 4/98