Opinnäytteeseen liittynyt työ ei kuulunut TEL:n piiriin

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Opiskelija teki oy:lle pro gradu –tutkielmansa yhteydessä työtyytyväisyystutkimuksen. Hän ei tehnyt työtä oy:n tiloissa eikä saanut käyttöönsä työvälineitä. Oy maksoi hänelle korvauksena 1 681,88 euroa (10 000 markkaa). Oy kävi tutkimuksen kysymykset läpi hänen kanssaan, mutta ei muutoin antanut hänelle ohjeita työtä varten.

Opinnäytetyö kuului kiinteästi opiskeluun ja oppilaitoksessa oli opinnäytetyön tekijää ohjaava opettaja. Opinnäytetyön tekijä saattoi itse määrätä työaikansa ja työn tekemisen tavan.

Oy:n antamien tietojen perusteella ETK katsoi, ettei työtyytyväisyystutkimuksen tekijä ollut työsuhteessa oy:öön. Pelkästään kysymysten läpikäymistä ei voitu pitää osoituksena työnantajan direktio-oikeuden olemassaolosta. Myös itsenäinen työskentelytapa muualla kuin oy:n tiloissa sekä kokonaiskorvauksen maksaminen työstä viittasivat muuhun kuin työsuhteessa tehtyyn työhön.

Lainkohdat

TEL 1 § YEL 1 § TaEL 1 §