Kuljetusyrityksen matkustava henkilökunta muissa kuin EU- ja sosiaaliturvasopimusmaissa

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

HUOM. Soveltamisohjeistusta on muutettu tämän lausunnon antamisen jälkeen. Ks. myös ETK:n lausunto 12449 sekä kohta "Lisätietoja aiheesta".

Kuljetusyritys Oy harjoittaa ulkomaanliikennettä. Venäläisten ja virolaisten työntekijöiden kuljetukset suuntautuvat pääsääntöisesti Venäjälle, Ukrainaan, Kazakstaniin, Georgiaan, Valko-Venäjälle ja Tadsikistaniin. Kuljetukset alkavat Suomesta, mutta Suomessa ajo on erittäin vähäistä. Maksimissaan kuljettajat käyvät Suomessa neljä kertaa kuukaudessa. Konkreettisesti työtä tehdään Suomessa noin 15 tuntia kuukaudessa. Suomen sisäistä liikennettä ei ole lainkaan. Työntekijöistä neljä on venäläistä ja kaksi on virolaista. Venäläiset asuvat vakituisesti Venäjällä ja virolaiset Virossa. Heillä kaikilla on ns. B3 statuksen työluvat eli viisumi oikeuttaa Suomesta lähteviin kuljetuksiin. Heillä ei ole oikeutta työskennellä Suomen sisäisessä liikenteessä.

ETK:n kanta: Yrityksen palveluksessa oleviin kyseisiin venäläisiin ja virolaisiin työntekijöihin ei sovelleta Suomen työeläkelainsäädäntöä siltä osin kun he liikennöivät Suomesta Venäjälle, Ukrainaan, Kazakstaniin, Georgiaan, Valko-Venäjälle ja Tadsikistaniin.

Perustelut: Jos työtä tehdään Suomen lisäksi sellaisissa maissa, joiden kanssa Suomella ei ole sosiaaliturvasopimusta, eläke- ja sosiaaliturvan piiriin kuuluminen ratkaistaan Suomen kansallisen lainsäädännön mukaan. Suomella ei ole sosiaaliturvasopimusta Venäjän, Ukrainan, Kazakstanin, Georgian, Valko-Venäjän tai Tadsikistanin kanssa. Suomen työeläkelaeissa ei ole erikseen säännöksiä matkustavasta henkilökunnasta. Ulkomaantyötä koskee TEL:n 1 c §.

TEL:n 1 c § mukaan ulkomailla työskentelevän työntekijän työeläketurva hoidetaan Suomessa, jos hänen työsuhteensa on suomalaiseen työnantajaan ja työntekijä on ennen ulkomaille lähtöään ollut Suomen sosiaaliturvan piirissä. Tällaisia työntekijöitä kutsutaan lähetetyiksi työntekijöiksi. Jos työntekijä ei ole kuulunut Suomen sosiaaliturvan piiriin, työeläketurvaa ei ole mahdollista järjestää Suomessa.

Yrityksen kyseiset autonkuljettajat eivät ole kuuluneet Suomen sosiaaliturvaan ennen tätä työsuhdetta. Venäläiset asuvat vakituisesti Venäjällä ja virolaiset Virossa. Heitä ei siis voida vakuuttaa tämän lainkohdan mukaan Suomessa.

Jos kyseessä ei ole edellä mainittu lähetetty työntekijä, mutta osa ulkomailta palkatun työntekijän työstä tapahtuu Suomessa, ratkeaa vakuuttamisvelvollisuus sen mukaan tekeekö kuljettaja pääosan työstään Suomessa vai ulkomailla. Yrityksen ilmoituksen mukaan heidän palveluksessaan olevien venäläisten ja virolaisten autonkuljettajien työskentelystä pääosa tapahtuu Venäjällä. Näin ollen vakuuttamisvelvollisuutta Suomen lainsäädännön mukaan ei ole.

Lainkohdat

TEL 1 § TEL 1 c §

Lisää tietoa aiheesta

Työeläke 4/2001 s. 26-27 ETK:n lausunto 12449 (annettu 2.2.2006): Vaikka venäläinen työntekijä ei olisi asunut Suomessa, sovelletaan häneen Suomen työeläkelainsäädäntöä siltä osin, kun hän on suorittanut työtään Suomessa. Sen sijaan työnantajalla ei sellaisessa tilanteessa (työntekijä asuu Venäjällä) ole vakuuttamisvelvollisuutta sen työn osalta, jonka työntekijä suorittaa Venäjällä.