YEL-vakuutuksen lakkauttamispäätöstä ei voida korjata asiavirheenä

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X oli vakuutettu YEL:n mukaan 21.12.1974 alkaen. Eläkelaitoksen saaman tiedon mukaan hänet oli asetettu konkurssiin 10.8.1992. Tästä syystä eläkelaitos lähetti X:lle kuulemiskirjeen ja ilmoitti, että koska X ei enää harjoita yrittäjätoimintaa, YEL-vakuutus lakkautetaan 10.8.1992 ja lakkauttamisesta annetaan erillinen päätös. X:ää pyydettiin määräaikaan mennessä ilmoittamaan, onko vakuutuksen lakkauttaminen aiheellista tai ilmoitettu lakkauttamispäivä virheellinen. Koska X ei vastannut kirjeeseen, antoi eläkelaitos 19.2.1993 muutoksenhakuohjeella varustetun päätöksen YEL-vakuutuksen lakkauttamisesta 10.8.1992.

Sittemmin ETK:n valvonnassa ilmeni, että X:ää oli verotettu liike- tai ammattitulosta 10.8.1992 tapahtuneen konkurssin jälkeenkin. Tästä syystä eläkelaitos lähetti 23.6.1997 X:lle tiedustelukirjeen yrittäjätoiminnan jatkumisesta vakuutuksen lakkauttamispäivän jälkeen. X vastasi tiedustelukirjeeseen ilmoittaen lopettaneensa yrittäjätoiminnan vuonna 1995 ja olleensa sairaana 9.5.1996 alkaen. Eläkelaitokseen 5.1.1998 saapuneessa vakuutushakemuksessaan X ilmoitti uudelleen lopettaneensa vuonna 1974 alkaneen yrittäjätoiminnan 30.10.1995 sairauden vuoksi.

TEL 21 e §:n 1 momentin nojalla eläkelaitos päätöksellään 8.1.1998 oikaisi 19.2.1993 antamaansa päätöstä siten, että X:n YEL-vakuutuksen lakkauttamispäiväksi vahvistettiin 30.10.1995.

X valitti päätöksestä ja vaati vakuutuksen päättymisajan palauttamista entiseksi eli 10.8.1992.

ELK kumosi eläkelaitoksen päätöksen ja jätti asian eläkelaitoksen 19.2.1993 antaman päätöksen varaan. Perusteluina ELK totesi, että koska X:n vakuutuksen päättämistä koskeva asia on ratkaistu eläkelaitoksen 19.2.1993 antamalla lainvoimaisella päätöksellä, ei eläkelaitoksen olisi tullut ratkaista asiaa uudelleen ennen kuin lainvoimainen päätös on poistettu.

Eläkelaitos valitti ELK:n päätöksestä VakOon, joka hylkäsi valituksen ELK:n päätöksessä lausutuin perustein.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ELK792/98
ETK38402

Lainkohdat

TEL 21 d § TEL 21 e §