Vastuunjaon ennakko ja ennakkomaksun määrääminen ETK:n kustannusten korvaamiseksi

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Eläkesäätiö X on 10.11.1998 allekirjoitetulla vakuutustoiminnan luovuttamista koskevalla sopimuksella luovuttanut B-osaston eläkevastuun eläkelaitokselle Y. Luovutushetkeksi on sovittu 31.12.1998, sillä edellytyksellä, että sosiaali- ja terveysministeriö antaa sopimukselle suostumuksensa. Eläkevastuun siirto on tullut voimaan 18.2.1999, jolloin sosiaali- ja terveysministeriö on antanut sopimukselle suostumuksensa.

ETK määräsi ja päätti vuodelle 1999 X eläkesäätiön osalta yhteisesti vastattavien eläkkeiden vastuunjaon ennakoksi 154 800 mk ja ETK:n kustannusten korvaamiseksi perittäväksi ennakkomaksuksi 2 721 600 mk.

Ennakko eläkelaitosten yhteisesti vastattavien eläkkeiden vastuunjaosta aiheutuvien maksujen suorittamiseksi määrätään sellaiselle eläkelaitokselle, joka on toiminnassa seuraavan vuoden alussa ja jolla edellisen vuoden hyvityksen ja maksun erotus on itseisarvoltaan enemmän kuin 500 000 mk. Koska X eläkesäätiön eläkevastuun siirto on tullut voimaan vasta 18.2.1999, on 1.1.1999 tilanteen mukaan eläkesäätiölle tullut määrätä maksettavaksi vastuunjaon ennakkoa.

Sosiaali- ja terveysministeriön 13.2.1997 vahvistamien TEA 17 §:ssä tarkoitetun ETK:lle suoritettavan lopullisen maksun ja ennakkomaksun perusteiden mukaan ETK antaa eläkelaitoksille tiedon seuraavan vuoden ennakkomaksujen suuruudesta edellisen vuoden marraskuun loppuun mennessä. Perusteissa on myös säännelty tilanne, jossa eläkelaitoksen vastuu siirtyy toiseen eläkelaitokseen tilivuoden aikana. ETK:n päätöksellä X:n eläkesäätiölle on siten em. perusteiden mukaisesti vielä 30.11.1998 pitänyt määrätä TEA 17 §:n mukaiset ennakkomaksut. Eläkevastuun siirtohetken 18.2.1999 jälkeen erääntyvät ennakot siirtyvät mainittujen perusteiden mukaan vastaanottavan eläkelaitoksen Y suoritettavaksi.

Lainkohdat

TEL 12 § 1 mom. 5 kohta TEL 12 § TEA 16 § TEA 17 §