Broilerinkasvattajia konsultoineet työsuhteessa koulutuksen järjestäneeseen instituuttiin

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Instituutti A (säätiö) on järjestänyt B Oy:n broilereitten sopimuskasvattajille 2,5 vuotta kestäneen laatujärjestelmäkoulutuksen. B Oy on vaatinut broilerinkasvattajilta kirjallisen laatujärjestelmän, jonka sisältö on perustunut ISO 9000 -standardiin. Laatujärjestelmä tarkoittaa täytettyä laatukäsikirjaa siihen liittyvine asioineen. B Oy on vaikuttanut koulutuksen sisältöön. Siihen on kuulunut luento-opetusta sekä mahdollisuus käyttää henkilökohtaista konsulttia. Konsultit, yhteensä 12, olivat itse ennestään laatujärjestelmäasiantuntijoita.

A on järjestänyt konsulteille viisi päivää kestäneen valmennuksen tehtävään. A on saanut koulutukseen rahoitusta eri tahoilta (työvoimahallinto, Euroopan sosiaalirahasto, B Oy). Konsultin työ on ollut tilakäynnillä tapahtunutta henkilökohtaista opastamista. A on maksanut konsulteille palkkaa 360 mk tunnilta. A ei kuitenkaan ole vastannut konsulttien työn laadusta, vaan nämä ovat toimineet tiiviissä yhteistyössä tuottajain kanssa. Konsultit ovat raportoineet A:lle kuukausittain toiminnastaan.

X on toiminut yhtenä A:n hyväksymänä konsulttina. X:n on valinnut konsultikseen 17 kasvattajaa. X on pitänyt kaksi luentoa kasvattajille omasta käsikirjastaan. A ja X ovat sopineet työstä lokakuussa 1998 ja työn oli oltava valmis vuoden 1999 loppuun mennessä. X:n muuta työtä ei A rajoittanut. X ei saanut käyttää sijaista tai apulaista. Hän sai matkakuluja sekä päivärahaa valtion matkustussäännön mukaan. Saadun selvityksen mukaan X ansaitsi 21 600 mk ajalla 12.2. - 22.4.1999. Vero pidätettiin verokortin mukaan.

ETK: X:ään sovellettiin TEL:a ainakin ajalla
12.2. - 22.4.1999.

X:n työ on liittynyt A:n järjestämään koulutukseen ja työ on siten tullut A:n hyväksi sen kyetessä tarjoamaan B Oy:n edellyttämää koulutusta. X:llä on ollut kuukausittainen raportointivelvollisuus A:lle. Raportista on tullut ilmetä konsultointien ajankohta, työtunnit ja käyntikohteet. Hänelle on annettu myös lyhyt valmennus tehtävään.

Opetustyötä on pidetty yleensä työsuhteessa tehtynä työnä. Oppilaitoksen tai koulutustoimintaa harjoittavan yrityksen opetusohjelmaa johtaa ja valvoo laitoksen johto, ja työllä on tavallisesti kiinteä yhteys opetuskokonaisuuteen.

A:n toimiala oli elintarvikealan koulutus ja kehitystoiminta. Vaikka X:n työ on ollut melko itsenäistä ja hänen henkilökohtaiseen asiantuntemukseensa perustuvaa, ei työtä voida kuitenkaan katsoa itsenäiseksi ammatinharjoittamiseksi. Työ on ollut opetustyöhön rinnastettavaa neuvonta- ja koulutustyötä.

Samasta asiasta annettiin toinen päätös Y:lle, joka toimi konsulttina vain yhdellä tilalla. Y konsultoi käytettävissä olevan tiedon mukaan vain 25.3.1999, jolloin hän ansaitsi
1 260 mk. Koska hänen työskentelynsä ei kestänyt vähintään kuukautta, sovellettiin TaEL:a.

Lainkohdat

TEL 1 § TaEL 1 § YEL 1 §