Kommandiittiyhtiön henkilöstölle maksetut voittopalkkiot

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Ky on maksanut edellisen tilinpäätöksen jälkeen henkilökunnalleen voittopalkkioita. Palkkio on suoritettu kaikille, jotka ovat olleet työssä edellisellä tilikaudella (1.3.1998-28.2.1999). Maksusta ei ole sovittu aikaisemmin.

ETK: Voittopalkkiot on otettava huomioon TEL:n mukaisia vakuutusmaksuja ja eläkepalkkaa määrättäessä.

TEL:a sovellettaessa on lähtökohtana, että työnantajan työntekijöilleen maksamat kaikenlaiset veron ennakonpidätyksenalaiset erät otetaan huomioon eläkkeen perusteena olevaa palkkaa määrättäessä. Sillä antaako työnantaja vastikkeen rahana vai esimerkiksi osakkeina ei ole merkitystä. Tästä pääsäännöstä tekevät poikkeuksen vain voitonjakoerät, henkilöstörahastosta nostetut osuudet, optiot sekä osakeyhtiön jakamat ns. käteiset voittopalkkiot tietyin edellytyksin.

Ky:n elinkeinotoiminnassa työskenteleville työntekijöille maksetut palkat otetaan verotusta toimitettaessa vähennyksinä huomioon elinkeinotoiminnan tulosta määrättäessä. Yhtiölle vahvistettu elinkeinotoiminnan tulos jaetaan aikaisempien vuosien tappioiden vähentämisen jälkeen verotettavaksi yhtiön osakkaiden tulona.

Lausuntopyynnössä tarkoitettujen voittopalkkioiden maksamisessa ei ole kysymys varsinaisesta voitonjaosta, koska henkilöstölle jaettu osuus on yhtiön verotuksessa vähennyskelpoinen erä ja siten pienentää yhtiön elinkeinotoiminnan tulosta (voittoa). Ky:n maksamia ns. käteisiä voittopalkkioita ei myöskään voida rinnastaa vastaaviin Oy:ssä maksettuihin suorituksiin, jotka on soveltamiskäytännössä katsottu eläkkeen perusteena oleviin ansioihin kuulumattomiksi eriksi silloin, kun ne täyttävät voitonjaon edellytykset.

Ky:n maksamat voittopalkkiot on katsottava maksetuksi työntekijöille vastikkeeksi heidän yhtiön hyväksi tekemästään työstä. Merkitystä ei ole, ettei vastaavia voittopalkkioita ole aikaisemmin maksettu, eikä sillä, että voittopalkkioiden maksaminen on perustunut yhtiön voitolliseen tilinpäätökseen, koska yhtiön taloudellinen tulos on seurausta henkilöstön yhtiön hyväksi tekemästä työstä.

Lainkohdat

TEL 7 e §