Avustavan puolison vakuuttaminen perheyhtiössä

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Aviopuolisot X ja Y ovat olleet kommandiittiyhtiön vastuunalaisia yhtiömiehiä 9.9.1992 alkaen. Yhtiö on muutettu 2.2.1998 osakeyhtiöksi. X omistaa 54 osaketta ja Y loput 6. X on yhtiön hallituksen varsinainen jäsen ja toimitusjohtaja. Yhtiön toimialana on mm. sähköalan konsultointi ja urakointi, joihin vain X:llä on pätevyys. Y on hallituksen varajäsen. Yhtiöllä ei ole erillistä toimitilaa vaan se toimii X:n ja Y:n kodissa. Y:n tehtävänä on ollut puhelimeen vastaaminen, soittopyyntöjen välittäminen ja tilojen siisteydestä huolehtiminen. Y:lle on maksettu palkkioita 45 000 mk 27.1.1998 sekä 45 000 mk 31.12.1998. X:n mukaan palkkiot on maksettu lähinnä verosuunnittelun vuoksi.

ETK: Y:n työskentely Ky:ssä ja Oy:ssä on YEL:n soveltamisalaan kuuluvaa ansiotyötä, joka kuuluu YEL:n piiriin, mikäli muut lain soveltamisedellytykset täyttyvät.

Y:n työskentelyyn ei voida soveltaa TEL:a ainakaan ennen kuin yhtiö on muutettu osakeyhtiöksi (TEL 2 § 7 mom.). Myöskään sen jälkeen, kun yhtiö on muutettu osakeyhtiöksi, ei Y:n voida saatujen selvitysten perusteella katsoa työskennelleen työsuhteessa yhtiöön eikä puolisoonsa X:ään. Yhtiön toiminnassa tai Y:n työskentelyssä ei ole tapahtunut olennaista muutosta yhtiön muuttuessa Ky:stä Oy:ksi.

Tämänkaltaisessa pienissä perheyhtiössä työskentelevien aviopuolisoiden katsotaan työeläkelakeja sovellettaessa yleensä työskentelevän yhteiseen lukuun. Y:n työskentelyä on pidettävä lähinnä hänen aviopuolisonsa harjoittaman yritystoiminnan avustamisena. Koska Y on tehnyt työtä puolisoiden yhdessä omistaman yritystoiminnan hyväksi ja koska Y:lle maksetun palkan (palkkion) perusteella on ilmeistä, että työpanoksella on ollut taloudellista merkitystä eli kysymyksessä on ollut ansiotyö ja koska työskentely ei ole tapahtunut työsuhteessa, on Y:n työskentelyyn sovellettava YEL:a, mikäli muut YEL:n soveltamisedellytykset täyttyvät.

Lainkohdat

YEL 1 § TEL 1 § ja TEL 2 § 7 mom., 1.3.2002 alkaen TEL 1 d §