Tytäryhtiön emoyhtiön työntekijöille maksamat tulospalkkiot

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

A Oy (jäljempänä Oy) on B ry:n (jäljempänä Keskusliitto) kokonaan omistama osakeyhtiö. Yhteisöt toimivat samassa osoitteessa. Oy:llä on 7 ja Keskusliitolla 6 työntekijää. Käytännössä koko henkilökunta on tehnyt sekä Oy:n että Keskusliiton töitä työtilanteen ja tarpeen mukaan. Keskusliitto ei maksa säännöllistä palkkaa Oy:n tekijöille eikä Oy puolestaan maksa säännöllistä palkkaa Keskusliiton työntekijöille, vaikkakin töitä tehdään ajoittain
'ristiin'. Vuoden 1999 lopulla syntyy mahdollisesti tilanne, että Oy maksaisi kohtuullisen tulospalkkioksi nimettävän suorituksen molempien yhteisöjen työntekijöille. Tulospalkkio on tarkoitus maksaa kaikille samansuuruisena. Siltä osin, kun kysymys olisi Keskusliiton työntekijöille maksettavasta suorituksesta, on Oy tiedustellut, tuleeko suorituksesta periä TaEL-maksua ja tuleeko osakeyhtiön tilittää työnantajan TaEL-maksu.

ETK: Ei TaEL, koska ei työsuhdetta Keskusliiton työntekijöiden ja Oy:n välillä. Oy:tä on pidettävä ainoastaan teknisenä palkkionmaksajana ja sijaissuorittajana Keskusliiton työntekijöille maksettavaksi aiotun tulospalkkion osalta. Suoritusten kuuluminen Keskusliiton työntekijöiden TEL:n mukaiseen eläkepalkkaan on ratkaistava samoin perustein kuin Oy:n omille työntekijöilleen maksamien suoritusten kuuluminen näiden TEL-eläkepalkkaan.

Ainoastaan työsuhteessa tapahtuva työskentely voi kuulua TaEL:n piiriin ja ainoastaan työsuhteen perusteella saadut ansiot voidaan ottaa huomioon eläkkeen perusteena olevaa ansiota ja vakuutusmaksua määrättäessä. Keskusliiton työntekijöiden ja Oy:n välille ei voida katsoa muodostuneen työsuhdetta pelkästään sillä perusteella, että Keskusliiton työntekijät ovat ajoittain työtilanteen ja tarpeen mukaan tehneet myös Oy:n töitä. Työntekijän siirtäminen tai lainaaminen tietyksi (lyhyeksi) ajaksi toisen työnantajan käytettäväksi, ei aiheuta muutosta työnantaja-aseman määrittelyyn.

Keskusliitto ja Oy muodostavat kirjanpitolain (1336/1997)
1 luvun 6 §:ssä tarkoitetun konsernin. Keskusliitto on suhteessa Oy:öön emoyritys. Esitetyn selvityksen mukaan Keskusliitolla on muodollinen ja tosiasiallinen määräysvalta Oy:öön nähden ja molemmissa yhteisöissä on osittain sama johto.

Tulospalkkioksi nimitetyn suorituksen maksaminen on katsottava perustuvan Keskusliiton ja sen työntekijöiden väliseen työsuhteeseen. Oy:tä on pidettävä ainoastaan muodollisena maksajan.

Lainkohdat

TaEL 1 § TaEL 7 § TEL 7 e §