Kalastuskunnan eri tehtävissä olevien vakuuttaminen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Kunnan yhteisten vesialueiden kalastuskunta on yksityinen kalastuskunta, jonka toimintaan osallistuu useita henkilöitä eri tehtävissä. Näitä ovat esimies, sihteeri, johtokunnan jäsenet ja tilintarkastajat sekä ulkopuoliset työntekijät. Kenenkään kanssa ei ole tehty minkäänlaista työsopimusta.

Kalastuskunnan esimies, sihteeri ja johtokunnan jäsenet tekevät lisäksi hoito- ja valvontatyötä, johon kuuluu mm. kalastuksen valvontaa, kalanpoikasten istutusta, pyydysten merkitsemistä ja polttopuu- ja jätehuoltoa. Hoito- ja valvontatyötä tekevät tarvittaessa myös ulkopuoliset henkilöt.

Kalastuskunnan esimies ja sihteeri ovat työntekijäin eläkelaissa (TEL) tarkoitetussa luottamustoimessa siltä osin, kun heille maksetaan kokouspalkkioita. Heille voidaan järjestää vapaaehtoinen eläketurva TEL 1 b §:n mukaan.

Hoito- ja valvontatyö on katsottava työsuhteessa tehdyksi työksi, joka tulee vakuuttaa työeläkelakien mukaisesti. Hoito- ja valvontatöinä mainitut tehtävät eivät kuulu mihinkään LEL:n työaloista. Saadun selvityksen mukaan kalastuskunta ei ole sopinut kenenkään kanssa määrättyjen töiden tekemisestä pitemmäksi ajaksi tai toistaiseksi, vaan tehtävät on jaettu johtokunnan jäsenille ja ulkopuolisille henkilöille tilanteen mukaan. Työt ovat yleensä lyhytkestoisia ja palkkiot vähäisiä. Käytettävissä olevien tietojen mukaan palkkiot kuuluvat TaEL:n piiriin.

Myös johtokunnan jäsenten on katsottava olevan työsuhteessa kalastuskuntaan siltä osin, kuin he tekevät hoito- ja valvontatyötä, josta he saavat eri palkkion. Näiden palkkioiden osalta kalastuskunnalla on eläkevakuuttamisvelvollisuus.

Jos henkilö on työsuhtessa yritykseen tai yhteisöön, jossa hän myös on luottamustoimessa (esim. hallituksen jäsenenä), voidaan luottamustoimesta saatu palkkio liittää työsuhteen eläkepalkkaan. Kalastuskunnan esimies, sihteeri ja johtokunnan jäsenet tekevät luottamustoimensa ohella kalastuskunnalle jonkin verran myös työeläkelakien alaista hoito- ja valvontatyötä. Kyseiset luottamustoimet ovat kuitenkin selkeästi heidän pääasiallisia tehtäviään kalastuskunnassa ja heidän ajoittain tekemiänsä hoito- ja valvontatöitä on pidettävä niistä täysin erillisinä tehtävinä, joita ei voi liittää toisiinsa.

Tilintarkastajien ei voida katsoa olevan työsuhteessa kalastuskuntaan, minkä vuoksi tilintarkastuspalkkioista ei tarvitse suorittaa eläkevakuutusmaksua.

Kalastuslaissa (286/1982) ei ole säännöksiä kalastuskunnan tilintarkastajista. Kalastuskunta voidaan kuitenkin pitää kirjanpitolaissa (1336/1997) tarkoitettuna kirjanpitovelvollisena yhteisönä, jonka tilintarkastukseen on sovellettava tilintarkastuslain (936/1994) säännöksiä. Tilintarkastajlla on oltava edellytykset riippumattoman tilintarkastuksen toimittamiseen. Tilintarkastuslain 24 §:n mukaan riippuvuussuhde on olemassa muun muassa, jos tilintarkastaja on tarkastettavaan yhteisöön palvelussuhteessa tai muutoin alistussuhteessa. Kalastuskunnan vuosikokouksen valitsemien tilintarkastajien ja heidän varamiestensä ei voida katsoa olevan työsuhteessa kalastuskuntaan edellä selostetun riippumattomuusvaatimuksen vuoksi. Sen vuoksi tilintarkastajille maksetuista palkkioista ei ole pidätettävä työntekijän eläkemaksua eikä kalastuskunnalla ole velvollisuutta eläkevakuutuksen järjestämiseen tilintarkastajille maksettujen palkkioiden osalta.

Lainkohdat

TaEL 1 § TEL 1 § TEL 1 b §