Toimitusjohtajalle toimisuhteen päättyessä maksettua aikaisemman vuoden lomapalkkaa ei lueta eläkepalkkaan

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X:llä oli toimitusjohtajasopimuksen mukaan oikeus vuosittain 36 päivän mittaiseen palkalliseen lomaan. Sopimuksen mukaan lomapalkka maksetaan siinäkin tapauksessa, ettei X voi pitää lomaansa.

X:n toimisuhde päättyi 1.4.1994. Toimisuhteen päättyessä Oy maksoi X:lle pitämättä jääneiden lomien lomapalkat vuosilta 1993 ja 1994. VakO hylkäsi X:n vaatimuksen siitä, että vuoden 1993 lomapalkka luettaisiin eläkkeen perusteena oleviin ansioihin. VakO totesi, että X:lle maksettu lomakorvaus on perustunut hänen työantajansa kanssa solmiman toimitusjohtajasopimuksen lomaoikeutta koskevaan kohtaan. Tällaiseen sopimukseen perustuvaa korvausta voidaan pitää TEL:ssa tarkoitettuna työsuhteen päättyessä maksettavana vuosiloman korvauksena.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ELK2371/97
ETK38145

Lainkohdat

TEL 7 § 5 mom. 1.1.1996 alkaen TEL 7 e §