Työeläke - Työsopimuslaki.42.3 - Irtisanomisajan palkkaa vastaava korvaus

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X:lle oli työsuhteen perusteella maksettu viimeksi palkkaa 10.4.1995, jonka jälkeen oli ollut lomautuksen aiheuttamia katkoksia. X oli ollut työssä joidenkin päivien pituisia jaksoja, mutta työntekijäin eläkelain (TEL) mukainen kuukauden odotusaika ei ollut täyttynyt näiden työssäolojaksojen osalta. X:n TEL:n alainen työsuhde oli katsottu päättyneen 4.10.1995. X oli irtisanoutunut lomautettuna ollessaan 7.10.1996 eikä hän ole ollut irtisanomisaikana työssä. Eläkelautakunta on katsonut, ettei irtisanomisaika itsessään muodosta TEL:ssä tarkoitettua työsuhdetta, kun sen aikana ei ole tehty työnantajalle työtä. Irtisanomisajan palkan ei ole voitu katsoa olevan vastiketta tehdystä työstä eikä sitä näin ollen voida ottaa huomioon eläkkeen määrää määriteltäessä. Vakuutusoikeus on viitannut vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön, minkä mukaan työsopimuslain 42 §:n 2 momentin mukainen lomautetulle työntekijälle työnantajan suorittaman irtisanomisen johdosta maksettu irtisanomisajan palkkaa vastaava korvaus ei ole eläkepalkkaa eikä aikaa, jolta se on maksettu ole TEL-työsuhdeaikaa. Tämän vuoksi myöskään saman lain 42 §:n 3 momentin mukaista, lomautetulle työntekijälle hänen itse irtisanouduttuaan maksettua irtisanomisajan palkkaa vastaavaa korvausta ei voitu pitää eläkkeeseen oikeuttavana palkkana eikä aikaa, jolta se on maksettu, TEL-työsuhdeaikana. Eläkelautakunnan päätöstä ei muutettu.

Jaosto:V Äänestys:

Lainkohdat

TEL 1 § TEL 2 § 2 mom. TEL 7 § TEL 7 e §

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje A 8/90