KES 5 §:n 4 momentin suojasäännöksen eläkkeellä tarkoitetaan karttunutta eläkettä, ei osa-aikaeläkettä

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

A:lle oli myönnetty osa-aikaeläke 1.2.1997 lukien. Osa-aikaeläkettä laskettaessa A:n vakiintunut ansiotaso oli laskettu vuosien 1995 ja 1996 ansioiden perusteella, koska palvelussuhteeseen oli tehty automaattinen katkaisu 31.12.1994.

A valitti päätöksestä KELK:iin ja totesi, että vakiintunut ansiotaso oli jäänyt liian pieneksi, koska hän oli ollut v. 1995 osa-aikaisessa työssä 5 kuukautta. KELK totesi, että automaattinen katkaisu oli poistettava KES 5 §:n 4 momentin mukaisesti, koska A:n osa-aikaeläkkeen määrä oli tällöin suurempi.

VakO kumosi KELK:n päätöksen ja jätti asian Kuntien eläkevakuutuksen antaman päätöksen varaan. VakO totesi, että A:n vanhuuseläkkeen määrä tulee olemaan suurempi, kun eläkepalkkaa määrättäessä suoritetaan automaattinen katkaisu.

ETK totesi VakOlle TEL:n soveltamisesta vastaavassa tilanteessa antamassaan lausunnossa, että automaattisella katkaisulla suojataan työntekijälle työsuhteesta jo karttunutta eläkettä. Sen vuoksi myös automaattisen katkaisun poistamista koskevassa TEL 7 §:n 4 momentissa eläkkeellä tarkoitetaan työsuhteen perusteella karttunutta eläkettä. Osa-aikaeläke ei määräydy työsuhteesta karttuneen eläkkeen perusteella, vaan ansion aleneman perusteella. Automaattista katkaisua ei siten voida poistaa sillä perusteella, että osa-aikaeläkkeen määrä muodostuisi näin suuremmaksi.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETK37995

Lainkohdat

KES 1 § 11 mom., 1.8.2003 alkaen KuEL 66 § KES 5 § 4 mom., 1.8.2003 alkaen KuEL 71 § TEL 2 § 5 mom. TEL 7 § 4 mom.