Eläkeikä - Erityisluokanopettaja

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Peruskoululain 101 §:n mukaisesti yksityisen kansakoulun ylläpito-oikeus siirrettiin koulun sijaintikuntaan osaksi peruskoulua lain voimaantultua 1.8.1995 lukien. Peruskouluun siirretylle viranhaltijalle, jonka eläkeoikeus on määräytynyt kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain nojalla, luetaan välittömästi siirtoa edeltänyt aika eläkeajaksi valtion eläkelain mukaiseen eläkkeeseen (peruskoululain 102 §). X oli toiminut Lastenlinnan sairaalan kuntainliiton erityiskoulussa 1.8.1971 - 31.7.1976. Koska X ei ollut ollut erityiskoulun palveluksessa koulun siirtyessä peruskoulujärjestelmään 1.8.1995, ei tätä palvelusaikaa voitu lukea eläkeajaksi valtion eläkelain mukaisessa eläkkeessä. Tämän johdosta X:lle ei kertynyt Peruskouluasetuksen 125 §:n 1 momentin (sellaisena kuin se oli ennen 3.2.1989/104 lainmuutosta) mukaan erityisluokanopettajan eläkeikä on 55 vuotta edellyttäen, että hän on toiminut apukoulun tai tarkkailuluokan tai vastaavan erityisluokan opettajana vähintään 15 vuotta ja että hänellä on kaikkiaan eläkkeeseen oikeuttavaa palvelusaikaa 30 vuotta. eläkeaikaa 55 vuoden täyttämiseen mennessä 30 vuotta. Valtion eläkelautakunnan päätöstä ei muutettu.

Jaosto:IV Äänestys: