Ky:n vastuunalaisena yhtiömiehenä olevan jakamattoman kuolinpesän osakas YEL:iin

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Eläkelaitos tiedusteli, voidaanko B vakuuttaa YEL:n mukaan seuraavassa tilanteessa:

Ky:n vastuunalaisen yhtiömiehen A:n kuoltua vuonna 1990, hänen sijaansa Ky:n vastuunalaiseksi yhtiömieheksi oli tullut hänen jakamaton kuolinpesänsä, jonka osakkaina ovat leski B, sekä A:n ja B:n kolme lasta. A:n jälkeen ei oltu toimitettu ositusta hänen ja B:n välillä. B piti Ky:tä
PK 3:1 a §:n nojalla jakamattomana hallinnassaan. B oli hakenut YEL:ä toiminnastaan Ky:ssä. Yrittäjätoiminta oli alkanut 1.10.1997. Kuolinpesän osakkaista B:n ilmoitettiin olevan ainoa, joka työskentelee yrityksessä.

ETK: B:n toimintaan Ky:ssä sovelletaan YEL:ä 1.10.1997 alkaen sikäli kuin YEL:n edellytykset muutoin täyttyvät.

TEL 2 §:n 7 momentin mukaan avoimen yhtiön tai muun yhteisön sellaista osakasta, joka on henkilökohtaisesti vastuussa yhteisön sitoumuksista, ei pidetä tätä lakia sovellettaessa työsuhteessa olevana.

Avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain
1 §:n mukaan Ky:n vastuunalainen yhtiömies vastaa henkilökohtaisesti yhtiön velvoitteista. Ky:n vastuunalaisen yhtiömiehen A:n kuoltua vuonna 1990, hänen sijaansa Ky:n vastuunalaiseksi yhtiömieheksi oli tullut hänen jakamaton kuolinpesänsä, jonka osakkaina olivat leski B, sekä A:n ja B:n kolme lasta.

Perintökaaren mukaan jakamattoman kuolinpesän osakkaat vastaavat henkilökohtaisesti kuolinpesän sitoumuksista. Näin ollen Ky:n vastuunalaisena yhtiömiehenä olevan jakamattoman kuolinpesän osakkaat vastaavat hnekilökohtaisesti myös Ky:n sitoumuksista ja kuuluvat YEL:n piiriin, mikä YEL:n edellytykset muutoin täyttyvät.

B:n ilmoitettiin työskentelevän yrityksessä ja aloittaneen yrittäjätoiminnan 1.10.1997. Näin ollen häneen sovelletaan YEL:ä sikäli kuin YEL:n muut edellytykset täyttyvät.

Lainkohdat

YEL 1 § TEL 1 § ja 2 § 7 mom. (1.3.2002 alkaen TEL 1 d §)