Tulospalkkio kuuluu eläkepalkkaan - ei rinnastettavissa voitonjakoon

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Oy:ssä tehtiin lamavuosina palkkaleikkauksia. Niiden myötä keskusteltiin tulospalkkion maksamisesta koko henkilöstölle aikojen parannuttua. Mitään sopimusta asiasta ei tehty. Vuoden 1998 alussa yhtiön hallituksessa päätettiin maksaa henkilöstölle vuodelta 1998 tulospalkkiota 10 % tilinpäätöksen rahoitustuloksesta. Palkkio maksettaisiin vuoden 1999 keväällä tilinpäätöksen jälkeen kaikille niille, jotka ovat olleet yhtiön palveluksessa yli puoli vuotta. Palkkiolla ei korvattu palkankorotuksia eikä sen maksamisesta tehty mitään sopimusta. Palkkion maksamiselle asetettiin ehdoksi, ettei laittomiin työtaistelutoimenpiteisiin ryhdytä. Lisäksi edellytettiin, etteivät palkat liu'u yli alan keskipalkkojen. Lopullinen päätös palkkion maksamisesta tullaan tekemään yhtiökokouksessa, jossa hallituksen ehdotus on käsittelyn pohjana.

ETK: Oy:n lausuntopyynnössään kuvailema palkkio on TEL 7 e §:n mukaista eläkepalkkaa.

Eläkepalkkaa laskettaessa työansio määräytyy samojen perusteiden mukaan kuin veron ennakkoa pidätettäessä. Kaikkia sellaisia tuloja, joita pidetään palkkatulona veron ennakkoa pidätettäessä ei kuitenkaan lueta eläkepalkkaan. Eläkepalkaksi katsottavalta edulta edellytetään lisäksi, että se voidaan katsoa sovituksi vastikkeeksi työsopimuksen perusteella suoritetusta työstä.

Oy:n maksaman palkkion osalta ei ole epäselvyyttä siitä, etteikö palkkio olisi veron ennakonpidätyksen alaista. Kyseenalaiseksi on asetettu sen sijaan se, voidaanko palkkiota pitää vastikkeena tehdystä työstä vai onko kyseessä voitonjakoon rinnastettava erä.

Oy kertoo lausuntopyynnössään, että lamavuosina palkkoja yhtiössä leikattiin. Tuolloin keskusteltiin myös tulospalkkioiden maksamisesta parempina aikoina. Tämä yhdessä palkkaliukumia koskevan ehdon kanssa viittaa siihen, että kyse olisi palkkaleikkausten kompensoinnista tai joka tapauksessa palkkaan verrattavasta erästä, joka vaikuttaa keskipalkkoihin. Toinen palkkion maksamiselle asetettu, työrauhaa koskeva ehto tukee myös tätä käsitystä.

Jotta kysymys olisi eläkepalkkaan kuulumattomasta voitonjaosta tai ns. käteisestä voittopalkkiosta, edellytetään, että voitonjako tai palkkio maksetaan koko henkilöstölle. Oy:n suunnitteleman mallin mukaan palkkion maksaminen ei saa johtaa siihen, että palkat liukuisivat yli alan keskipalkkojen. Tämä ehto saattaa rajata osan henkilöstöä palkkiota saavan ryhmän ulkopuolelle.

ETK katsoo, että Oy:n kuvailema palkkio ei ole luonteeltaan voitonjakoa vaan vastiketta tehdystä työstä. Näin ollen palkkio otetaan huomioon TEL:n mukaista eläkettä laskettaessa.

Lainkohdat

TEL 7 e §