Kesäyliopiston opetushenkilökunnan eläketurva

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Kesäyliopistoilla ei ole ympärivuoden työskenteleviä, vakinaisia kouluttajia, vaan kunkin koulutustapahtuman koulutuksesta sovitaan erikseen eri kouluttajien kanssa. Kouluttajien työsuhteet vaihtelevat kestonsa ja muotonsa puolesta huomattavasti toisistaan. Koulutustapahtuman sisällöstä huolehtii aina kouluttaja. Kaikkien kouluttajien palkkiot maksetaan heille henkilökohtaisena, ennakonpidätyksen alaisena tulona.

ETK otti kantaa seuraaviin esimerkkitapauksiin:

Vieraileva luennoitsija luennoi kahden viikonlopun aikana 24 tunnin luentosarjan, joka on osa avointa yliopisto-opetusta. Luennoitsija on yliopiston virassa oleva professori. Hänelle maksetaan luentopalkkion lisäksi matkakustannusten korvaukset valtion matkustussäännön mukaan. Luentopalkkioon sisältyy luentotenttikysymysten teko ja vastausten korjaus. Tenttien valvonnasta huolehtii toimistohenkilökunta.

ETK: Tässä tapauksessa luennoitsijan työ on normaalia opetustyötä, jota pidetään työsuhteessa tapahtuneena. Opetus on osa avointa yliopisto-opetusta. Opettajan työhön sisältyy luentojen lisäksi tenttikysymysten laatiminen ja korjaaminen.

Tilapäinen kielikouluttaja toimii syyslukukauden aikana tiistaisin kouluttajana keskustelukurssilla. Työtunteja on 10 x 2 h. Sama henkilö saattaa toimia myös muilla kursseilla.

ETK: Kyseessä on normaali työsuhteessa tehty opetustyö, joka on vakuutettava joko TEL:n tai TaEL:n mukaan.

Laudatur-tutkielmaseminaari I:n ohjaajana kesäyliopistossa toimii yliopiston apulaisprofessori. Hän antaa ohjausta neljänä päivänä lukuvuoden aikana kuusi tuntia päivässä tuntipalkalla. Erikseen sovitaan, että järjestetään myös Tutkielmaseminaari II ensimmäisen seminaarin jälkeen. Toisessa osassa on kolme ohjauskertaa à 8 tuntia. Lisäksi apulaisprofessorilla on erikseen sovitut kahden päivän koulutustilaisuudet (2 kpl), joiden kohderyhmä on toinen kuin tutkielmaseminaarien. Apulaisprofessori saa matkakorvaukset valtion matkustussäännön mukaisesti.

ETK: Ohjaajan työ on opetustyöhön verrattavaa työtä, jota voidaan pitää työsuhteessa tehtynä työnä. Seminaari on osa opetuskokonaisuutta, joka toteutetaan kesäyliopiston antamien suuntaviivojen ja ohjeiden mukaisesti.

Kielikurssikouluttajan kanssa on sovittu useista erillisistä kielikursseista, jotka kestävät 16-24 tuntiin. Kurssit eivät muodosta yhdessä minkäänlaista kokonaisuutta. Kouluttajalle ei synny oikeutta verottomiin matkakorvauksiin.

ETK: Kielikoulutusta pidetään normaalina opetustyönä ja näin ollen työsuhteessa tehtynä.

Tentaattori laatii avoimen yliopisto-opetuksen kirjallisuuskuulustelun tenttikysymykset ja arvostelee annetut vastaukset. Tentaattorin kelpoisuuden määrittelee yliopisto. Kysymys- ja vastauspaperit välitetään hänelle postitse. Tentaattorille maksetaan palkkio jokaisesta opintojakson kysymyksestä ja arvostellusta vastauksesta. Tenttejä on 1-8 kpl/vuosi/tentaattori.

ETK: Annetuilla tiedoilla tuntuu siltä, että tentaattori ei toimisi työsuhteessa kesäyliopistoon. Hän toimii tietynlaisena asiantuntijana, joka tekee toimeksiannosta pyydetyt tenttikysymykset ja korjaa niihin annetut vastaukset. Työ tehdään kappalepalkalla ja tentaattori saanee tietyissä rajoissa itse valita, missä ja milloin hän pyydetyn työn tekee. Yrittäjänä tehdystä työstä ei palkkionmaksajan tarvitse maksaa työeläkevakuutusmaksuja.

Jos tentaattorina toimivaa henkilöä pidetään muun kesäyliopistolle tekemänsä työn perusteella työsuhteessa olevana, hän esimerkiksi opettaa samaisia aineita myös kesäyliopistossa, silloin voitaisiin ehkä katsoa, että tentaattorin työ on osa työsuhteessa tehtyä työtä ja tentaattorin työstä maksettu palkkio tulisi lisätä hänen TEL-eläkepalkkaansa. Näissäkin tapauksissa pitäisi tarkemmin selvittää, onko töistä tehty eri sopimukset, jne.

Alan asiantuntijoita luennoi kesäyliopiston järjestämän ammatillisen lisäkoulutuksen koulutustilaisuudessa. Heidän kanssaan on sovittu 2-8 tunnin mittaisesta luennosta. Luennoijille maksetaan tuntipalkkio sekä korvataan matkakulut, jos he ovat ulkopaikkakuntalaisia.

ETK: Nämä asiantuntijaluennoijat ovat hyvä esimerkki sen tyyppisestä luennoinnista, jota yksiyisellä sektorilla ei pidetä työsuhteessa tehtynä työnä. Kyseessä on yksittäinen, asiantuntijalta tilattu luento, joka pidetään tietystä aiheesta tiettyyn aikaan tietyssä paikassa. Palkkionmaksajalla ei ole TaEL-maksuvelvollisuutta.

Tutor palkataan avoimeen yliopisto-opetukseen kuuluvaan monimuoto-opetukseen opintoryhmän tueksi. Opintoryhmä kokoontuu 2-3 kertaa kuukaudessa noin 3 tuntia kerralla. Opintokokonaisuudesta vastaava yliopisto perehdyttää tutorin tehtäväänsä. Koulutuksen opetus- ja materiaalikuluista vastaa ao. yliopisto. Kesäyliopisto maksaa tutorille oppiarvon mukaisen palkkion, matka- ja majoituskulut sekä puhelinneuvotteluista aiheutuvat linjakulut. Lisäksi kesäyliopisto maksaa tutorille korvauksen osallistumisesta opintoryhmälle järjestettävään opetukseen. Tutorin tehtäviin ei kuulu opetusta eikä oppimistehtävien tai tenttien vastaanottamista.

ETK: Tutor tekee työtään työsuhteessa kesäyliopistoon. Työ on selkeästi työnantajan johdon ja valvonnan alaisena tehtyä. Tutor saa opastusta työhön ja on velvollinen näiden ohjeiden puitteissa toimimaan. Se seikka, että yliopisto huolehtii tutorin koulutuksesta ei muuta kesäyliopiston työnantaja-asemaa, koska koulutuksen järjestävänä osapuolena on kuitenkin kesäyliopisto, joka maksaa myös tutorin palkan.

Lähiopetuksesta kesäyliopistopaikkakunnalla maksaa kesäyliopisto yliopiston opettajille palkkion ja matkakulut. Lähiopetus kuuluu edellä kuvattuun monimuoto-opetukseen, joka kestää 4-10 tuntia/kerta. Lähiopetusta annetaan 2-4 kertaa lukuvuodessa.

ETK: Lähtökohtaisesti tässäkin on kysymys opetuksesta, jota pidetään työsuhteessa tehtynä työnä. Näissä tilanteissa voisi olla kysymys myös ns. asiantuntijaluennostakin, mutta koska kyse on opintokokonaisuuteen kuuluvasta opetuksesta, opetuksellinen elementti on kuitenkin niin suuri, että vaaka kallistuu työsuhteen puolelle.

Seminaarit Ikääntyvien yliopistossa, jotka kuuluvat kesäyliopistojen toimintaan, kokoontuvat lukukauden aikana 6-10 kertaa à 2 tunnin istuntoihin yleensä joka toinen viikko. Ohjelmat suunnitellaan useitten tahojen yhteistyönä lukukaudeksi kerrallaan. Opettajalle kertyy lukukauden aikana 12-20 opetustuntia. Opetuksesta maksetaan tuntipalkkio. Useat seminaarit ovat useamman lukukauden kestoisia ja saman opettajan vetämiä.

ETK: Tässä on kysymyksessä opetustyö, joka tehdään työsuhteessa. Eläkelaki määräytyy lähtökohtaisesti työsopimuksen perusteella. Näissä tapauksissa työsopimus lienee ainakin lukukausikohtainen, joten opettajat vakuutetaan TEL:n mukaan, jos ansiot ylittävät TEL-rajan.

Lainkohdat

TEL 1 § TaEL 1 § YEL 1 §