Yksityinen perhepäivähoitaja TaEL:iin

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Eläkelaitos oli tiedustellut vakuuttamisvelvollisuudesta tilanteessa, jossa X ja Y olivat tehneet kirjallisen, 1.3.1998 alkaen toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen yksityisestä perhepäivähoidosta. X hoiti Y:n lapsia kotonaan. X:n oli ilmoitettu edellisenä vuonna ryhtyneen hoitamaan myös erään toisen perheen lapsia. Tältä osin X oli vakuutettu TEL:n mukaan.

ETK: X:ään sovelletaan TaEL:a siltä osin kuin hän on työsuhteessa ollessaan hoitanut Y:n lapsia 1.3.1998 alkaen.

Lasten hoitaminen on työtä, jota voidaan tehdä työsuhteessa tai yrittäjänä.

Työeläkelakeja sovellettaessa on lähtökohtaisesti katsottu, että hoitaja, joka hoitaa lapsia näiden kotona on työsuhteessa perheeseen, ja hoitaja, joka hoitaa lapsia omassa kodissaan on itsenäinen yrittäjä.

Osapuolet voivat myös tehdä selvän työsopimuksen lasten hoitamisesta, vaikka hoitaja hoitaisikin lapsia omassa kodissaan. Hoitajan ollessa työsuhteessa perheeseen, työsuhteeseen sovelletaan normaaleja työsuhdetta koskevia säännöksiä.

Tapauksessa osapuolet ovat tehneet kirjallisen työsopimuksen yksityisestä päivähoidosta. Annetun selvityksen perusteella on pääteltävissä, että työsopimus vastaa tosiasiallisia olosuhteita, ja että osapuolten tarkoituksena on ollut lasten hoitaminen työsuhteessa.

Vuoden 1998 alusta voimaan tulleen TaEL:n soveltamisalan laajennuksen myötä TaEL:n mukaan vakuutetaan palkan määrästä ja työsuhteen pituudesta riippumatta kaikki lainmuutoksen voimaantulon jälkeen alkavat muut kuin LEL-alojen työsuhteet, joissa kotitalous on työnantajana.

Kyseessä on 1.3.1998 alkaneeksi ilmoitettu työsuhde, jossa kotitalous on työnteettäjänä, eikä kyse ole LEL-alan työstä. Näin ollen työ tulee vakuuttaa TaEL:n mukaan.

Todettakoon lisäksi, että mikäli hoitajan palkka on sovittu niin, että osan siitä muodostaa yksityisen hoidon tuki ja siihen maksettava kunnallinen lisä, myös kunnallinen lisä on eläkepalkkaa. Näin silloinkin kun kunta maksaa lisän itse.

Siltä osin kuin tapauksessa on viitattu X:n ryhtyneen hoitamaan viime vuonna myös muita lapsia, ja jonka työn osalta hänet on vakuutettu TEL:n mukaan, todettakoon, että ennen vuotta 1998 alkanutta työsuhdetta, johon on sovellettu TEL:a ei siirretä TEL:sta TaEL:iin.

Lainkohdat

YEL 1 § TaEL 1 §