Suomessa asuva Ruotsin puolella työskentelevä vakuutettava Suomessa

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Suomessa asuva X jakoi 1.1.1995 lukien kerran viikossa Ruotsin puolella Haaparannassa ilmaisjakelulehteä. Suomalainen lehden julkaisija Oy ja X eivät olleet tehneet kirjallista työsopimusta. Oy toimitti koko ajan X:n palkasta ennakonpidätyksen. X:lle ei maksettu lomakorvauksia tai kulukorvauksia. Palkkio määräytyi jakelulle sovitun kappalehinnan mukaan. X:n tekemän lehdenjakotyön osalta Oy käytti työnantajan johto- ja valvontavaltaa muun muassa määrätessään X:n lehdenjakoalueen ja valvoessaan työn laatua asiakaspalautteen avulla. Palkasta pidätettiin veron ennakko, mikä puolsi X:n työntekijäasemaa. Myös työn luonne oli sen kaltainen, jota tehdään työsuhteessa. X:n katsottiin työskennelleen työsuhteessa Oy:öön.

X haki Ruotsissa jaettavat lehdet Tornion postista, jolloin säännöllisesti osa jakelutyöhön olennaisesti liittyvästä työstä tehtiin Suomen puolella. Euroopan unionin sosiaaliturvaa koskevien säännösten perusteella X oli näin vakuutettava kaiken työntekonsa osalta asuinmaassaan, eli Suomessa.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETKsov12032

Lainkohdat

TEL 1 § 1 mom.

Lisää tietoa aiheesta

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1408/71 13 artiklan ja 14 artiklan 2 b kohta