Syöpäseulontayksikön vastaava lääkäri on työskennellyt työsuhteessa olevana työntekijänä

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Syöpäyhdistys sijoitti yhden syövän seulonnassa tarvittavista kiinteistä toimipaikoistaan X:n keskussairaalaan. Seurantayksikön perustaminen vaatii lain mukaan, että sille nimitetään vastaava lääkäri ja säteilytyöstä vastaava lääkäri. A käynnisti yksikön toiminnan ja vastuu toiminnan lääketieteellisestä puolesta on myös kuulunut hänelle. Myös laitoksen turvallisuuslupa tuli hänen nimiinsä. Yksikön toiminta on vastannut normaalia röntgenyksikön lääkärintoimintaa tutkimuksineen ja kuvalausuntoineen. Työtä on tehty määrätyssä paikassa sinne sijoitettujen laitteiden ja henkilökunnan avulla. A:n työhön on kuulunut paitsi kuvaluentaa ja siihen perustuvien lausuntojen laatimista myös normaalia röntgenlääkärin työtä. A:n palkka on määräytynyt suoritettujen toimenpiteiden ja kuvalausuntojen vaatiman työmäärän perusteella. Palkasta suoritettiin veron ennakonpidätys.

VakOn mielestä A:n työn laatu ei ole rinnastettavissa pelkästään kuvien lukijoina toimivien röntgenlääkärien työhön, mitä ETK on 13.1.1989 antamassaan lausunnossa pitänyt YEL:n piiriin kuuluvana työnä. VakO oli sitä mieltä, että A on työskennellyt Syöpäyhdistyksen toimeksiannosta ja lukuun. Hänen toimintansa ei ole ollut siinä määrin itsenäistä, etteikö yhdistyksellä olisi ollut direktio-oikeutta työhön. VakO katsoi A:n työskennelleen yhdistyksen johdon ja valvonnan alaisena työsuhteessa olevana työntekijänä.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ELK 5712/93
ETK37017, ETK37381

Lainkohdat

TEL 1 § YEL 1 §