Valtion eläke - Palveluksen päättyminen (yhdenjaksoisuus) - Päätöksen poistaminen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Valtiokonttori oli myöntänyt J:lle, joka oli kouluhallituksen sopimuspalkkainen virkamies, VEL 8 §:n nojalla vanhuuseläkkeen 1.7.1991 alkaen. Virkasuhde kouluhallitukseen, joka lakkautettiin 1.4.1991, oli opetushallituksen ilmoituksen mukaan päättynyt 30.6.1991. 1.8.1991 J oli mennyt tuntiopettajaksi Helsingin sihteeriopistoon uuteen VEL-palvelukseen (valtionapulaitos). Valtiokonttori haki päätöksensä poistamista, koska sen mukaan J:n VEL-palvelus oli alkanut kuukauden kuluttua edellisen valtion palvelussuhteen päättymisestä eikä VEL-palvelus näin ollen ollut päättynyt. VakO hylkäsi hakemuksen, koska VEL 24 §:n edellytyksiä päätöksen poistamiselle ei katsottu olevan. (Kysymys siitä, että VEL:n mukaan palveluksen katsotaan jatkuvan yhdenjaksoisena, kun edunsaaja siirtyy palveluksesta toiseen, jos siirtyminen tapahtuu välittömästi). (Äänestysratkaisu 4-1. Vähemmistöön jäänyt jäsen katsoi, että valtiokonttorin päätös oli perustunut puutteelliseen selvitykseen). II-jaosto

Lainkohdat

VEL 24 § - VEL 1 § 4 mom.