Eläkehakemus tehtävä ETK:n vahvistamalla lomakkeella

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X haki VEL:n mukaista työkyvyttömyyseläkettä Valtiokonttoriin 21.3.1968 saapuneella hakemuksella, joka oli täytetty pankin konttorissa 19.3.1968.

Hakiessaan 16.9.1994 työeläkelakien mukaista vanhuuseläkettä X pyysi myöntämään työkyvyttömyyseläkkeen Valtiokonttorin myöntämästä ajankohdasta 1.3.1968 lähtien. Eläkelaitos myönsi työkyvyttömyyseläkkeen takautuvasti hakemuksen saapumista seuraavaa kuukautta edeltäneen vuoden ajalta eli 1.10.1993 alkaen. X valitti ja ilmoittaen täyttäneensä eläkehakemuspaperit Kelan paikallistoimistossa vaati työkyvyttömyyseläkkeen maksamista ajalta 1.1.1968 - 30.9.1993.

ELK hylkäsi valituksen. Eläkehakemus on tehtävä lomakkeella, jonka kaavan vahvistaa ETK. Eläkehakemus katsotaan tehdyksi sinä päivänä, jolloin se on annettu tai postitse saapunut jollekin TEL:ssa, MEL:ssä, LEL:ssä, TaEL:ssa, MYEL:ssä tai YEL:ssä tarkoitetulle eläkelaitokselle tai ETK:lle taikka eläkelaitoksen tai ETK:n sitä varten valtuuttamalle asiamiehelle. ETK:n ja Kelan sopimus siitä, että Kelan paikallistoimistot vastaanottavat työeläkehakemuksia on ollut voimassa 1.1.1976 alkaen. Eläkehakemuksen katsottiin tulleen vireille vasta 9/1994. VakO oli samaa mieltä kuin ELK.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ELK1339/95
ETK37369

Lainkohdat

TEA 11 § 1 mom. TEA 11 § 4 mom. TEA 12 § 4 mom. sellaisena kuin se on 30.12.1966/709 annetussa asetuksessa LEA 11 § 1 mom. LEA 12 § sellaisena kuin se on ollut 16.12.1966/642 annetussa asetuksessa