Työeläke soveltaminen - Työsuhteen yhdenjaksoisuus - Eläketurvan kiertäminen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Vuokrausyhtiöiden käyttäminen työnantajana siten, ettei mikään työsuhde ollut yhdenjaksoisesti kestänyt TEL 1 §:n 1 momentin edellyttämää kuukautta, katsottiin eläketurvan kiertämiseksi.

________


A oli henkilöstön vuokrausta harjoittavan yhtiö X:n kanssa suullisesti tekemänsä työsopimuksen perusteella aloittanut työnteon eräässä hotellissa. Työvoiman tilaajille suunnatussa kirjallisessa yhteistyötarjouksessa oli mainittu ravintoloiden extrahenkilökunnan vakinaistamisuhasta ja kerrottu, ettei X:n liikeideassa ollut tätä uhkaa, koska työsopimus tehdään vain sovitun tilausjakson ajaksi ja tarvittaessa työntekijä siirretään toisen vuokrausyhtiön palvelukseen seuraavan tilausjakson ajaksi. X:llä oli yritysaikataulu, josta ilmeni, mikä kuudesta eri vuokrausyhtiöstä kulloinkin oli vuorossa. Yritysaikataulussa mikään vuokrausyhtiö ei toiminut työnantajana yhdenjaksoisesti TEL:n 1 §:n 1 momentin edellyttävää kuukautta eikä sama vuokrausyhtiö toiminut TEL:n 1 §:n 2 momentin edellyttämällä tavalla peräkkäisinä kuukausina työnantajana.

Ensimmäisen määräaikaisen työsuhteen jälkeen A oli saanut työhönkutsun suoraan työvoiman tilaajalta. Työnteon aloittamisen jälkeen, usein työn jo tehtyään A oli allekirjoittanut työntekijöiden palkanmaksua ja työajan seurantaa varten laaditun, työsopimukseksi otsikoidun lomakkeen, johon oli merkitty työnantajaosapuoleksi yritysaikataulun mukaan vuorossa ollut yhtiö. A oli työskennellyt yli vuoden määräaikaisissa työsuhteissa samalle työn tilaajalle. Työtehtävissä, työskentelyolosuhteissa tai muissa työsuhteen ehdoissa ei ollut ollut mitään sellaisia muutoksia, jotka olisivat selittäneet työsuhteiden työnantajaosapuolen tiheän vaihtumisen.

VakO katsoi, että yritysaikataulun laatimisen ja vuokrausyritysten työsopimuslomakkeiden käyttämisen tarkoituksena oli ollut työntekijän eläketurvaa koskevien säännösten kiertäminen.

A oli sopinut työskentelynsä ehdoista alunperin vain X:n kanssa. Myöhemmissä työsuhteissa A ei ollut ennen työnteon aloittamista solminut minkäänlaista työsopimusta yritysaikataulun mukaan vuorossa olleiden muiden vuokrausyritysten kanssa. Palkanmaksua ja työajan seurantaa varten täytetyllä, työsopimukseksi otsikoidulla lomakkeella oli jälkikäteen pyritty määräämään työntekijää sitovasti työnantajaosapuoleksi yritysaikataulun mukaan vuorossa ollut yhtiö. Tämän sopimuslomakkeen ei näissä olosuhteissa voitu katsoa perustaneen työsuhdetta A:n ja yritysaikataulun mukaan vuorossa olleen työnantajan välille.

Koska työhönkutsu oli myöhemmin tullut suoraan työvoiman tilaajalta eikä ennen työnteon aloittamista ollut muusta sovittu, X:n ja A:n alunperin solmiman työsopimuksen katsottiin konkludenttisesti perustaneen työsuhteen heidän välilleen myöhemmissäkin työsuhteissa. Näin ollen A:n työskentelyyn oli sovellettava TEL:a ainakin 23.3. - 5.12.1993 ja 15.1. - 25.4.1994. Eläkelautakunnan päätöstä ei muutettu. TEL 1 § (23.1.1987/38) VII-jaosto

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETKsov1590
ELK5819a-f/94

Lainkohdat

TEL 1 § 1 mom. - TEL.1.2 - TEL.1.6

Lisää tietoa aiheesta

Työeläke 2/97 TEL 1 § 6 mom. vakuuttamisvelvollisuuden kiertämisen estämiseksi voimassa 1.1.1996 alkaen