Työntekijäin eläkemaksun pidättäminen henkilökuntaetuutena saadun korkoetuuden ja ylityökorvauksen osalta

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Henkilökuntaetuus

Etu työnantajalta saadusta tavanomaista alempikorkoisesta lainasta oli vuonna 1993 sellainen työntekijän veronalaiseksi katsottava etuus, jonka osalta työnantajan oli pidätettävä työntekijäin eläkemaksu. Näin siitäkin huolimatta, että henkilökuntaetuuksia ei pidetä TEL-palkkaan kuuluvina, kun ne saadaan työsuhteen perusteella muuten kuin sovittuna vastikkeena suoritettavasta työstä.

Työntekijäin eläkemaksu toteutettiin aluksi määräaikaisella, vuotta 1993 koskevalla lailla työntekijäin eläkemaksusta. Lain mukaan työnantajan tuli pidättää työntekijäin eläkemaksu ennakkoperintälain (EPL) 4 §:n tarkoittamasta palkasta, jollei sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä ollut muuta määrätty. Lakia koskevan ministeriön päätöksen mukaan maksua ei tullut pidättää työsuhteen päättyessä maksettavasta vuosilomakorvauksesta eikä muista sellaisista kertaluontoisista korvauksista, joita ei oteta huomioon eläkkeen perusteena olevaa palkkaa laskettaessa (6 §). Etu työnantajalta saadusta tavanomaista alempikorkoisesta lainasta ei ole edellä tarkoitettu kertaluonteinen korvaus.

Vuoden 1994 alusta työntekijäin eläkemaksusta säädetään TEL 12 b §:ssä. Sosiaali- ja terveysministeriön tämän pykälän soveltamisesta 15.12.1993 antamassa päätöksessä on aikaisemmasta poiketen määrätty, että työntekijäin eläkemaksua ei pidätetä työsuhteen päättyessä maksettavasta vuosilomakorvauksesta eikä muista sellaisista korvauksista, joita ei oteta huomioon eläkkeen perusteena olevaa palkkaa määrättäessä. 1.1.1994 lukien ei siis TEL-palkkaan kuulumattomista henkilökuntaeduista enää pidätetä työntekijäin eläkemaksua.

Ylityökorvaukset

Työntekijäin eläkemaksusta annetun lain mukaan eläkemaksu tuli pidättää palkasta, joka maksettiin lain voimassa ollessa. Näin ollen eläkemaksu oli pidätettävä kaikesta vuonna 1993 maksetusta palkasta, jota ei sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä ollut rajattu eläkemaksun ulkopuolelle.

Koska laissa eläkemaksua ei ollut rajoitettu vain vuonna 1993 ansaittuihin palkkoihin, oli maksu pidätettävä myös sellaisesta ylityökorvauksesta, joka oli maksettu tammikuun 1993 palkan yhteydessä, vaikka ylityö oli tehty vuonna 1992.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ELK1282/93
ETK35622

Lainkohdat

Laki työntekijäin eläkemaksusta 2 §, Laki työntekijäin eläkemaksusta 6 § 1.1.1994 alkaen TEL 12 b § Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkemaksusta annetun lain mukaisesta eläkemaksusta 1 §, Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkemaksusta annetun lain mukaisesta eläkemaksusta 6 § Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkemaksusta 15.12.1993