TEL:n piiriin kuuluva palvelu VAL-laitoksessa

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X toimi valtiolta vuotuista avustusta 70 % todellisista menoistaan saavan kansanopisto A:n (VAL-laitos) väliaikaisena opettajana lukuvuosina 1962-1963 ja 1963-1964. Eläkelaitos ei ottanut X:n eläkkeessä huomioon em. palvelua. Eläkelaitos katsoi, ettei A:lla ole ollut velvollisuutta järjestää TEL:n mukaista eläketurvaa, koska oppilaitoksella oli oikeus saada eläkemenoihinsa lakisääteistä valtionapua yli puolet kustannuksista ja työntekijäin eläketurva perustui yksinomaan ko. opiston omaan eläkesääntöön.

ELK määräsi eläkelaitoksen ottamaan X:n eläkkeessä huomioon palvelun A:ssa lukuvuosina 1962-1963 ja 1963-1964. Kansanopiston valtionapuun oikeuttaviin todellisiin menoihin luetaan toimeenvahvistuskirjan saaneiden opettajain ja muun opistotyötä varten tarvittavan henkilökunnan eläkkeet. Toimeenvahvistuskirjaa, joka annetaan kahden koevuoden kuluttua, X ei ole saanut toimittuaan opettajana vain kahden lukuvuoden ajan. Koska X:llä ei ole A:han em. lukuvuosina olleen työsuhteensa perusteella oikeutta muussa laissa säädettyyn tai muussa laissa kokonaan tai suurimmaksi osaksi julkisista varoista kustannettavaksi säädettyyn eläketurvaan, on hänellä tämän työsuhteen perusteella oikeus TEL:n mukaiseen eläkkeeseen.

Lainkohdat

TEL 1 § 1 mom. 3 kohta, sellaisena kuin se oli TEL:n tullessa voimaan TEL 1 a §