Vammaisen hoito

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

HUOM! Tämä lausunto koskee aikaa ennen 1.7.1993. Siitä alkaen vammaista, vanhusta tai sairasta tämän kotona hoitavan henkilön eläketurvasta on säädetty KVTEL:ssa. Ks. lakiosaston tiedote 10/93.

Kunnassa oli laadittu vaikeavammaisille lapsille yksilölliset hoito- ja koulutussuunnitelmat, jotta lapset tulisivat mahdollisimman toimintakykyisiksi.

X:lle oli parhaimmaksi hoito- ja avustajajärjestelyksi katsottu, että sama henkilö kokopäiväisesti huolehti lapsen erilaisista tarpeista. Koska X tarvitsi varsin paljon hoidollista apua, oli hänen hoitajalleen maksettu kotihoidontukea 3 000 mk/kk.

Vaikeavammaisen kotihoidontukea maksoi kunta hoitajan kanssa tekemän hoitosopimuksen mukaisesti. Kotihoidontuesta oli suoritettu sosiaaliturvamaksut, mutta ei eläkevakuutusmaksuja, koska sosiaalihallituksen yleiskirjeen A 10/85 mukaan kotihoidontuki ei muodostanut työsopimuslain mukaista työsuhdetta.

Lisäksi X oli tarvinnut henkilökohtaista avustajaa, jona oli toiminut sama henkilö. Vanhemmat olivaat maksaneet palkan, sotun ja eläkevakuutusmaksun.

ETK: hoitajalle maksettu kotihoidontuki oli katsottava TEL-palkassa huomioon otettavaksi ansioksi.

Hoitaja oli ollut työsuhteessa X:n vanhempiin toimiessaan X:n vammaispalvelulaissa tarkoitettuna avustajana. Paitsi henkilökohtaista avustamista oli hoitaja toiminut muutenkin X:n hoitajana. Hoitotyön ei voitu katsoa muodostavan erillistä oikeussuhdetta.

Vastike tästä työsuhteessa tehdystä avustus- ja hoitotyöstä oli suoritettu osaksi palkan nimellä ja osaksi kunnan sosiaalihuoltolain nojalla maksamana kotihoidontukena. TEL-palkassa tuli ottaa huomioon hoitajan työstään saama vastike kokonaisuudessaan.

Sosiaalihallituksen yleiskirjeessä A 10/85 käsitellään kunnan ja hoitajan välistä oikeussuhdetta. Kirjeessä ei oteta kantaa siihen, syntyykö hoitajan ja hänen hoidettavansa välille työsuhde vai ei.

Lainkohdat

TEL 1 § TEL 7 e §

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n lakiosaston tiedote 10/93